Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane

Upravljanje kakvoćom i sigurnošću hrane

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj modula je upoznati studente s principima, metodologijom i zakonodavnom osnovom dobivanja zdravstveno ispravne i kvalitetne hrane. Studenti su osposobljeni ocijeniti postojeći sustav sigurnosti i kvalitete hrane, te poduzeti mjere za poboljšanje.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati pojam kakvoće i razvoj na području kakvoće, načela i norme upravljanja kakvoćom.
 2. Procijeniti i vrjednovati kakvoću hrane, autentičnost, zakonodavstvo.
 3. Rangirati i usporediti kroz sustav akreditacije.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u procjeni sigurnosti hrane - monitoring, zakonodavni aspekti.
 5. Valorizirati načela i primjenu osiguranje zdravstvene ispravnosti hrane.
 6. Preporučiti mjere za unaprjeđenje sustava upravljanja sigurnošću hrane.

Opis modula

Upravljanje kvalitetom-načela, alati, norme. Kvaliteta i zdravstvena ispravnost hrane- zahtjevi i zakonodavni aspekti. Načela i norme upravljanja sigurnošću hrane.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,6 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,2 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,2 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 2,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Havranek, J. i sur. (2014): Sigurnost hrane od polja do stola. Naknada Lijevak.
 2. Koprivnjak, O. (2014): Kvaliteta, sigurnost i konzerviranje hrane. Sveučilište u Rijeci.
 3. Norme (ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC, CA…): Zakoni, pravilnici , Regulations, Directive.

Preporučena literatura:

 1. Luning, P.A., Devlieghere, F., Verhe, R.S. (2006): Safety in the agri-food chain. Wageningen Academic Publichers.
 2. Baert, K., Devlieghere, F., Jacxsens, L., Debevere, J. (2005): Quality management systems in food industry. Ghent University.

Ispitni rokovi

-