Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Stočarstvo » 1. godina » Zdravstvena zaštita i dobrobit životinja

Zdravstvena zaštita i dobrobit životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Boris Antunović

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati studente s metodama dijagnostike, liječenja i profilakse pojedinih bolesti domaćih životinja, te s aspektima dobrobiti domaćih životinja kao bitnom odrednicom u suvremenom pristupu uzgoju domaćih životinja.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrjednovati značaj pojedinih bolesti domaćih životinja.
 2. Procijeniti i vrjednovati neophodne aspekte dobrobiti koji se primjenjuju u uzgoju životinja.
 3. Rangirati i usporediti bolesti domaćih životinja prema njihovom zoonotskom potencijalu ili ekonomskom značaju.
 4. Utvrditi i izabrati novije metode i postupke u procjeni dobrobiti domaćih životinja.
 5. Valorizirati aspekte dobrobiti na gospodarstvu.
 6. Preporučiti mjere za unaprjeđenje statusa zdravlja i dobrobiti domaćih životinja.

Opis modula

Modul kombinira prepoznavanje, liječenje i profilaksu značajnijih bolesti domaćih životinja s prepoznavanjem aspekata dobrobiti. Na predavanjima student stječe neophodna teoretska znanja kao nadopunu na predznanja s diplomskih studija, koje nadopunjava izradom seminarskog rada i praktičnom posjetom gospodarstvu uz samostalnu procjenu aspekata zdravstvene zaštite i dobrobiti životinja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,0 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,2 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,8 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 3,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Rupić, V. (2010): Zaštita zdravlja domaćih životinja. Intergrafika TTŽ, Zagreb.
 2. Ponašanje domaćih životinja (Pavičić, Ž., K. Matković, ur.), Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2014. (prema 2. engleskom izdanju Per Jensen: The Ethology of Domestic Animals: An Introductory Text (Modular Texts).
 3. Zakon o zaštiti životinja (“Narodne novine”, broj 135/06, 37/13 i 125/13 - Zakon o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja)
 4. Zakon o dobrobiti životinja (“Narodne novine”, broj 19/99)

Preporučena literatura:

 1. Fraser A.F. i D.M. Broom (1998): Farm Animal Behaviour and Welfare. Cab International, UK.

Ispitni rokovi

utorak, 20. rujna 2016. u 11.30 sati****

četvrtak, 10. studenoga 2016. u 11.30 sati**

četvrtak, 12. siječnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 2. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 16. veljače 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 6. travnja 2017. u 11.30 sati**

četvrtak, 11. svibnja 2017. u 11.30 sati**

ponedjeljak, 12. lipnja 2017. u 8.30 sati*

ponedjeljak, 3. srpnja 2017. u 8.30 sati*

četvrtak, 14. rujna 2017. u 11.30 sati*

četvrtak, 28. rujna 2017. u 11.30 sati*

* Redovni ispitni rokovi

** Izvanredni ispitni rokovi

*** Na preddiplomskom stručnom studiju u Osijeku kod kojeg se moduli održavaju u bloku nakon završetka nastave u istom mjesecu odredit će se ispitni rok za odslušani modul u dogovoru sa studentima uz prethodno sve navedene redovite i izvanredne ispitne rokove.

**** Dekanski ispitni rok

Konzultacije se održavaju četvrtkom od 11.00 sati.