Alternativni izvori energije u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja principima stvaranja pojedinih alternativnih izvora i to prvenstveno obnovljivih izvora energije, (kao što su: energija iz biomasa, bioplin, biodizel, sunčana energija, energija vjetra, geoterminalna energija, kemijska energija- gorive ćelije) pogone i karakteristike pogona za proizvodnju alternativni energenata, način njihovog iskorištavanja u poljoprivrednoj proizvodnji, utjecaj na okolinu i mogućnost uštede ili ekonomsku dobit.

Ishodi učenja

 1. Organizacija i projektiranje obnovljivih izvora energije.
 2. Procijeniti i vrjednovati doprinos pojedine tehnologije OIE na okoliš.
 3. Utvrditi i izabrati najpovoljnija tehničko tehnološka rješenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije.
 4. Organizacija sirovinske proizvodnje za bioplinska postrojenja, proizvodnju biodizela i bioetanola.

Opis modula

Svojstva bioplina, proces anaerobne fermentacije biomase pri proizvodnji bioplina, pogoni za proizvodnju bioplina, Bioelektro-toplinski uređaj (BHKW), obvezne mjere sigurnosti, svojstva biodizela, proces proizvodnje biodizela, standardi EU za korištenje biodizela, iskorištavanje žetvenih ostataka i celulozne mase iz šumarske industrije za proizvodnju energije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik, G., Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V. (2007): Svinjogojstvo - biološki i zootehnički principi. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 2. Baličević, I., Madžarević, P., Majstorović, V., Majger, V. (2001): Agrar energija i ekologija, 73-77.
 3. Burton, C. H., Turner C. (2003): Manure Management; Silsoes Research Institute, Bedford UK.
 4. Graf, W. (1994): Biogas- Historisches, Biogas für Österreich, Gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Jungend und Familie,
 5. Đulbić, M. (1986): Biogas, dobijanje, korištenje i gradnja uređaja, Beograd.
 6. WienHorst Eichhorn (1985): Landtechnik, Stuttgart.

Preporučena literatura:

 1. Časopisi: Journal of Agricultural Engineering Research; Animal Science, Živočišna Vyroba; Zemedelska technika, Agricultural Engineering

Ispitni rokovi

-