Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Efikasnost tehničkih sustava u funkciji očuvanja tla

Efikasnost tehničkih sustava u funkciji očuvanja tla

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Jurić

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je upoznati polaznike s principima korištenja mehanizacije u preciznoj poljoprivredi, te interakciji «poljoprivredna mehanizacija –tlo» i smjernicama poboljšanja vučnih i radnih karakteristika poljoprivrednih strojeva.

Ishodi učenja

 1. Objasniti teoriju vuče i zbijanja tla u interakciji "kotač-tlo".
 2. Usporediti utjecaj izvedbe pneumatika na vučne karakteristike traktora i zbijanje tla.
 3. Objasniti metode i uređaje preciznog vođenja sredstava mehanizacije.
 4. Opisati metode, načine i uređaje za testiranje kvalitete rada poljoprivrednih strojeva.
 5. Opisati kvalitativne i kvantitativne metode utvrđivanja rada poljoprivrednih strojeva.
 6. Komentirati, argumentirano i kritički, zadanu temu iz efektivnosti tehničkih sustava u funkciji očuvanja tla.

Opis modula

Teorija vuče i zbijanja tla u interakciji «kotač –tlo»; utjecaj izvedbe pneumatika na vučne karakteristike traktora i zbijanje tla; metode i uređaji preciznog vođenja sredstava mehanizacije; metode, načini i uređaji za testiranje kvalitete rada poljoprivrednih strojeva; kvalitativne i kvantitativne metode utvrđivanja rada poljoprivrednih strojeva.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-6 Proučavanje literature. Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara. Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Brkić, D., Vujčić, M., Šumanovac, L., Lukač, P., Kiš, D., Jurić, T., Knežević, D. (2005): Eksploatacija poljoprivrednih strojeva, Sveučilišni udžbenik, Osijek.
 2. Demo, M. a kolektiv (1995): Obrábanie pôdy, Nitra.
 3. Eichhorn H. (1999): Landtechnik 7. Auflage, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart (Hohenheim).
 4. Janković, D., Todorović, J. (1983): Uputstva za izradu vučnog proračuna motornih vozila, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd.
 5. Lazić, V. (1983): Teorijske osnove eksploatacije poljoprivredne tehnike, udžbenik Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad.
 6. Ricz, Z (1986): Agrikulturna mehanika tla, udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.
 7. Ronai, Đ. M. (1986): Teorija kretanja van tvrdih puteva, udžbenik Univerziteta u Novom sadu, Novi Sad.
 8. Ronai, Đ. M. (1988): Sabijanje zemljišta kao posledica kretanja točka, udžbenik Univerziteta u Novom sadu, Novi Sad.

Preporučena literatura:

 1. Zaimović Uzunović, N. (1997): Mjerna tehnika, udžbenik Mašinskog fakulteta u Zenici Univerziteta u Sarajevu, Zenica.
 2. Agricultural Engineering –Yearbook.

Ispitni rokovi

-