Geoinformacijski sustavi u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz geionformatizacije te primjenu iste u poljoprivredi, posebice u preciznoj poljoprivredi i poljoprivrednoj tehnici. Pristupnik ovim modulom treba ovladati korištenjem GIS tehnologija, daljinskih istraživanja i GPS-a u poljoprivredi i poljoprivrednoj tehnici. Pristupnici će ovladati i uporabom najnovijih GIS alata i software-a, te ih primijeniti u konkretnim problemima i zadaćama - agrotehničkim operacijama (sjetva, žetva, dnojidba, zaštita bilja, sistematizacija terena i ostalo) i navigaciji.

Ishodi učenja

 1. Pripremiti i prezentirati temeljne postavke GIS tehnologija i sustava za globalno pozicioniranje (GPS).
 2. Upravljati nekima od temeljnih GIS softwarea u poljoprivredi - poljoprivrednoj tehnici; Open source.
 3. Vrednovati primjenu daljinskih istraživanja u poljoprivredi i tehnici (kreirati mape hraniva i prinosa te vrednovati metode izrade karata u poljoprivredi).
 4. Vrednovati i preporučiti sustav za preciznu poljoprivredu pri agrotehničkim zahvatima i operacijama.
 5. Organizirati, postaviti i izvoditi sustave za navigaciju u poljoprivredi te primjenjivati (D)GPS sustave u tehnici i transportu u poljoprivredi.

Opis modula

Uvod u geoinformacijske tehnologije. Definicija i pojmovi. Primjene geoinformacijskih tehnologija u Svijetu i Hrvatskoj. Povijesni pregled i budućnost geoinformacijskih tehnologija. GIS Software-i. Daljinska istraživanja (Remote sensing) u poljoprivredi (karte hraniva, prinosa i metodologije izrade istih). Precizna poljoprivreda (Precision farming). Digitalna kartografija – satelitski snimci (Landsat, Spot, Ikonos) i digitalna aerofotogrametrija. Proces nastajanja GIS-a. Sustav za globalno pozicioniranje (GPS i DGPS). Rad sa GPS-om i orijentacija. Primjena sustava za globalno pozicioniranje u poljoprivredi i poljoprivrednoj tehnici - navigaciji. GIS Prezentacije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009) : Geoinformacijski sustavi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 2. Jurišić, M. (2013): Geoinformacijski sustavi GIS u poljoprivredi i zaštiti okoliša, PRIRUČNIK, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 3. www.arkod.hr

Preporučena literatura:

 1. Ludowicy, C., Schwaiberger, R., Leithold, P. (2002): Precision farming – Hanbuch fur die Praxis, Verlag, Frankfurt am Main, Deutschland.
 2. Committee on Assesing Crop Yield (1997): Precision agriculture in 21st century, National Academy Press, Washington.
 3. Burrough, P. A., McDonnell, R. A. (2006): Principles of Geographical Information Systems – Spatial Information Systems and Geostatistics, Oxford University Press., UK.

Ispitni rokovi

-