Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Metode znanstvenog istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi

Metode znanstvenog istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mladen Jurišić

Suradnici

Ciljevi modula

Stjecanje znanja iz suvremenih metoda istraživanja i eksperimenata tehničkih sustava (mehanizacija, bilinogojstvo, stočarstvo) u poljoprivredi sa posebnim osvrtom na tehničke sustave. Pristupnik ovim modulom treba ovladati pisanjem znanstvenih i stručnih članaka, teza, te suvremene prezentacije istih. Nadalje, upoznaje se sa planiranjem i izvođenjem eksperimenata te statističkom obradom dobivenih podataka.

Ishodi učenja

 1. Sintetizirati, primijeniti i vrednovati suvremene metode i postupke pri istraživanju u tehničkim sustavima u poljoprivredi.
 2. Postaviti hipotezu u znanstvenom radu te ju rezultatima istraživanja relevantno potvrditi ili odbaciti.
 3. Kreirati, vrednovati i zaključiti rezultate istraživanja vezanih za tehničke sustave u poljoprivredi.
 4. Napisati i prezentirati znanstveno i stručno djelo.
 5. Kritički vrednovati i prosuđivati druga stručna i znanstvena djela.
 6. Organizirati , postaviti i izvoditi eksperiment vezan za istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi.

Opis modula

Uvod u znanost i znanstveni rad. Znanstveni članci i kategorizacija. Znanstveni stil - struktura znanstvenog djela. Pisanje izvornog znanstvenog članka. Pisanje drugih znanstvenih članaka i hipoteza. Suvremene interpretacije i pomagala. Znanstveni radnici i usavršavanje. Metode znanstvenog rada i istraživanja tehničkih sustava u mehanizaciji poljoprivrede, bilinogojstvu i stočarstvu (eksperimentalna, statistička i historijska). Eksperimentalni rad (planiranje i izvođenje eksperimenta te relevantna statistička obrada dobivenih rezultata).

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 1 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 1,4 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 3,6 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 6,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Jurišić, M., Plaščak, I., Barač, Ž., Zimmer, D., Petrović, D. (2015): Metode znanstvenog istraživanja tehničkih sustava u poljoprivredi, Praktikum - interna skripta, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
 2. Knežević, I., Mijić, P. (2006): Uvod u znanstveni rad, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek. priručnik za metodologiju istraživačkog rada
 3. Tkalac Verčić, A., Sinčić Ćorić, D., Pološki Vokić, N. (2010): Priručnik za metodologiju istraživačkog rada - Kako osmisliti, provesti i opisati znanstveno i stručno istraživanje, M.E.P.d.o.o. Zagreb.

Preporučena literatura:

 1. Silobrčić, V. (1989): Znanstveno djelo, Jumena-Jugoslavensko-medicinska naklada.
 2. Simonić, A. (2000): Znanost-najveća avantura i izazov ljudskog roda, Sveučilište u Rijeci, Vitograf d.o.o., Rijeka
 3. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek..

Ispitni rokovi

-