Projektiranje i klimatizacija stočarskih objekata

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja i upoznavanje s najsuvremenijim građevinsko tehničkim dostignućima u pogledu organiziranja i projektiranja, te održavanja optimalnih mikroklimatskih zoohigijenskih uvjeta u objektima za različite tipove stočarske proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Organizacija i projektiranje objekata u stočarstvu, prostorno planiranje, izrada tehnološkog, idejnog i glavnog projekta
 2. Procijeniti i vrjednovati doprinos primjene najnovijih tehnologija u stočarskoj proizvodnji.
 3. Utvrditi i izabrati najpovoljnija higijensko-tehničke uvjeti boravka životinje.
 4. Organizacija i projektiranje sustava ventilacije u objektima u svinjogojske, govedarske i peradarske proizvodnje

Opis modula

Organizacija i projektiranje objekata u stočarstvu, prostorno planiranje, izrada tehnološkog, idejnog i glavnog projekta. Biološko-tehnički uvjeti sredine: dimenzioniranje stajskih prostora, obodnih konstrukcija i odnosa ventilacije i izolacije objekata; Građevinsko-tehnički faktori: fizikalno građevinska svojstva objekata u stočarskoj proizvodnji, toplinska ravnoteža; Higijensko-tehnički faktori: proizvodni uvjeti boravka životinje, zračenje i tipovi ventilacije objekata u svinjogojskoj, govedarskoj i peradarskoj proizvodnji. Zagrijavanje objekata konvencionalnim i alternativnim izvorima energije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 1,60 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Kralik, G., Adámek, Z., Baban, M., Bogut, I., Gantner, V., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Kralik, I., Margeta, V., Pavličević, J. ( 2011.) Zootehnika
 2. Kralik, G., Has-Schön E., Kralik, D., Šperanda, M. ( 2009.) Peradarstvo - biološki i zootehnički principi
 3. Kralik, G., Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V. (2007.) Svinjogojstvo - biološki i zootehnički principi
 4. Biglbauer, M. (1997): Poljoprivredni objekti, Osijek
 5. Senčić, Đ. Pavičić, Ž. Bukvić, Ž. (1996): Intenzivno svinjogojstvo; Nova zemlja, Osijek
 6. Tanevski, D. (1999.): Mehanizacija na stočarskoto proizvodstvo; Uniberzitet Skoplje
 7. Šikić, D. (1980): Elementi projektiranja građevinskih firmi. Poljoprivredno graditeljstvo, Zagreb

Preporučena literatura:

 1. Časopisi: Journal of Agricultural Engineering Research; Animal Science, Živočišna Vyroba
 2. Zemedelska technika, Agricultural Engineering

Ispitni rokovi

-