Roboti i manipulatori u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tomislav Šarić

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je upoznati doktorante sa suvremenom robotikom, njezinim razvojem i primjenom u poljoprivredi. Studenti trebaju ovladati dijelovima robotike uz duboko razumijevanje funkcija komponenata robota, napose njegove građe, kinematike, dinamike i programiranja, te simulacija rada robota. Posebna pozornost usmjerena je na primjenu robota i robotskih sustava u poljoprivrednoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Prosuditi i odabrati optimalne robote za potrebe konkretne poljoprivredne proizvodnje.
 2. Procijeniti prednosti i nedostatke za konkretnu primjenu u poljoprivredi te maksimalno iskoristiti prednosti a umanjiti nedostatke.
 3. Prosuditi i procijeniti konstrukciju endefektor za svaki konkretni slučaj primjene.
 4. Prosuditi i procijeniti potrebne senzore za svaki konkretni slučaj primjene.
 5. Predvidjeti i procijeniti program i programiranje robota do razine industrijske primjene.

Opis modula

Uvod u robotiku. Terminologija, generacije, definicije, norme i zakoni robotike. Princip rada robota. Građa i tipovi robota. Primjena robota u poljoprivredi; skladištenju, transportu, berbi, mužnji i slično. Kinematika i dinamika robota. Senzori. Umjetna inteligencija. Gospodarska analiza. programiranje robota. Robotske simulacije.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-5 Proučavanje literature, i priprema za izradu seminara. Prisutnost na nastav i konzultacijama Evidencija. Provjera obavljenih aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,8 1-5 Samostalna izrada i obrana seminara Procjena prema unaprijed utvrđenim kritrerijima
Završni ispit 2,4 1-5 Ponavljanje usvojenog gradiva Usmeni ispit
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Šurina, T., Crneković, M. (1990): Industrijski roboti, Školska knjiga, Zagreb.
 2. Kovačić, Z. i dr. (2002): Osnove robotike, Graphis Zagreb.
 3. Craig, J. J. (1986): Introduction to Robotics , Mechanics & Control, Addison-Wesley.
 4. Vujčić, M. i dr. (1987): Robotika i njena primjena u poljoprivredi, Zbornik radova XI. savjetovanja mehanizatora Slavonije i Baranje, Vinkovci.

Preporučena literatura:

 1. Paul, R. P. (1982): Robot Manipulators: Mathematics, Programming and Control, The MIT Press, Cambridge, England.
 2. Haug, E. J. (1989): Computer Aided Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems, Allyn and Bacon,
 3. Stadler, W. (1995): Analytical Robotics and Mechatronics, McGraw-Hill,

Ispitni rokovi

-