Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Strategije održavanja tehničkih sustava u poljoprivredi

Strategije održavanja tehničkih sustava u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Drago Kraljević

Suradnici

Ciljevi modula

Svrha i cilj je optimalizacija strukture, opsega i tehničko-tehnoloških značajki osnovnih postupaka strategije održavanja tehničkih sustava u poljoprivredi , te mjere i postupci radi povećanja ekonomske učinkovitosti navedenih sustava u eksploataciji.

Ishodi učenja

  1. Opisati najvažnije sastavnice tehničkih sustava.
  2. Razumjeti složenost i interakciju između komponenti tehničkih sustava.
  3. Razumjeti postupke za procjenu pouzdanosti tehničkog sustava.
  4. Opisati uporabu i održavanje tehničkih sustava u poljoprivredi kao niz koji obuhvaća različite operacija i zahvate koji podupiru osnovnu funkciju tehničkog sustava.
  5. Usvojiti principe strategije i održavanja tehničkih sustava koji osiguravaju optimalno korištenje sa pozicije ergonomsko – ekonomskih i tehničko - tehnoloških kriterija.

Opis modula

Sadržaj predmeta obuhvaća poznavanje tehničkih i tehnoloških karakteristika tehničkih sustava. Uporaba i održavanje tehničkih sustava, odnosno sredstava za rad, u funkciji optimalnog odvijanja procesa proizvodnje, a što ima važno mjesto u proizvodnom sustavu svake kompanije Ciljevi uporabe i održavanja proizvodnih procesa upućuju na široku oblast važnosti održavanja kao procesa povezanog sa proizvodnjom. Važnost uporabe i održavanja sredstava za rad procjenjuje se sa razvojnog i tehnološkog stanovišta, te ekonomskog. i socijalnog motrišta. Sve navedeno sagledati i u funkciji čuvanja raspoloživih resursa u radnoj organizaciji, sukladno obvezujućim standardima.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-5 Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Adamović, Ž., Jevtić, M. (1988): Preventivno održavanje u mašinstvu. Građevinska knjiga, Beograd.

Preporučena literatura:

  1. Baldin, A., Furlanetto, L. (1980): Održavanje po stanju, OMO, Beograd.
  2. Adamović, Ž. i sur. (2007): Menadžment industrijskog održavanja, Univerzitet u Novom Sadu.

Ispitni rokovi

-