Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Strojevi i uređaji za gnojidbu, njegu i zaštitu bilja

Strojevi i uređaji za gnojidbu, njegu i zaštitu bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

doc.dr.sc. Vjekoslav Tadić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati polaznike s temeljnim zakonima pri raspodjeli gnojiva i pesticida, novim strojevima i tehničkim rješenjima u gnojidbi, njezi i zaštiti bilja. Upoznati polaznike s metodama primjene pesticida u poljoprivredi.

Ishodi učenja

  1. Samostalno obaviti podešavanje strojeva za gnojidbu, njegu i zaštitu bilja.
  2. Odabrati metode ispitivanja i napisati izvještaj o obavljenom testiranju stroja.
  3. Opisati postojeće stanje i predložiti pravce razvoja strojeva za gnojidbu, njegu i zaštitu bilja.

Opis modula

Značaj i kvaliteta raspodjele granula mineralnih gnojiva, novo konstruirani sustavi za raspodjelu, utjecaj istih na očuvanje okoliša. Metode primjene pesticida, tehničke odlike ratarskih prskalica, izbor i primjena mlaznica, testiranje sustava prema ENTAM, pokrivanje biljne površine pesticidima, distribucija pesticida. Prskalice, raspršivači, zamagljivači i zrakoplovi u zaštiti bilja. Tehnika i organizacija primjene pesticida u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtlarstvu.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,80 1-3 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-3 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-3 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Banaj, Đ., Šmrčković, P. (2003): Upravljanje poljoprivrednom tehnikom, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
  2. Vujčić, M., Emert, R., Jurić, T., Heffer, G., Baličević, P., Pandurović, T., Plašćkak, I. (2011): Osnove poljoprivrednog strojarstva, udžbenik, Poljoprivredni fakultet, Osijek.
  3. Maceljski, M. (1992) Metode i aparati za primjenu pesticida, udžbenik, Agronomski fakultet, Zagreb.

Preporučena literatura:

  1. Srivastava, A.E., Goering, C.E., Rohrbach, R.P. (1996): Engineering Principles of Agricultural Machines, ASAE Publication, St. Joseph. MI.

Ispitni rokovi

-