Tehnički sustavi u proizvodnji mlijeka

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Davor Kralik

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja i unapređenja procesa mužnje, te postizanja većeg stupnja higijene i kvalitete mlijeka, uz mogućnost osiguravanja veće uštede ili ekonomsku dobit.

Ishodi učenja

 1. Organizacija mužnje.
 2. Projektiranje sustava za mužnju.
 3. Procijeniti i vrjednovati doprinos pojedine tehnologije u procesu mužnje.
 4. Utvrditi i izabrati najpovoljnija tehničko tehnološka rješenja za proizvodnju i čuvanje mlijeka.
 5. Ustanoviti greške i nepravilnosti pri mužnji.

Opis modula

Osnovni pojmovi proces proizvodnje mlijeka s naglaskom na najnovija dostignuća u domeni mužnje i muznih uređaja. Obuhvaćene su cjeline od fizioloških i anatomskih zahtjeva prema muznim uređajima; tehničko tehnoloških zahtjeva mužnje radi higijene i kvalitete mlijeka; greške i nepravilnosti pri mužnji; podjela i opis sustava za mužnju, tehničke karakteristike segmenata muznog uređaja, tehnički opis i princip rada; automatizacija procesa mužnje; primjena robota u mužnji; proces i tijek mužnje; prihvat, hlađenje i transport mlijeka; održavanje muznih uređaja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje i vježbe 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,80 1-5 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Jungbluth, T., Büscher, W., Krause, M. (2005): Technik Tiethaltung, Hohenheim.
 2. Eichhorn, H. (1985): Landtechnik, Stuttgart.
 3. Lobetka, J. (1980): Tehnika a mechanizácia živočišnej výroby.
 4. Hall et al. (1977) Machine Milking.
 5. Domaćinović, M., Antunović, Z., Mijić, P., Šperanda, M., Kralik, D., Đidara, M., Zmaić, K. (2010.) Proizvodnja mlijeka. Poljoprivredni fskultet u Osijeku.

Preporučena literatura:

 1. Časopisi: Journal of Agricultural Engineering Research; Animal Science, Živočišna Vyroba; Zemedelska technika, Agricultural Engineering

Ispitni rokovi

-