Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Tehnički sustavi u vrtlarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu

Tehnički sustavi u vrtlarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Luka Šumanovac

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje polaznika s najsuvremenijim tehničkim sustavima u vrtlarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji, pri čemu će se naročita pozornost posvetiti povećanju stupnja racionalnosti korištenja, očuvanju plodnosti tla i zaštiti okoliša, odnosno poljoprivrednoj proizvodnji temeljenoj na ekološkim principima.

Ishodi učenja

 1. Organizirati i ustrojiti suvremene tehničke sustave u vrtlarskoj, voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnji na načelima precizne poljoprivrede.
 2. Izabrati optimalno tehničko-tehnološko rješenje za izvođenje agrotehničkih operacija u vrtlarskoj proizvodnji i trajnim nasadima.
 3. Izraditi model optimalne veličine kapljice (čestice) različitim metodama aplikacije pesticida.
 4. Definirati ekološke aspekte u mehaniziranoj proizvodnji povrća, voća i grožđa.
 5. Opisati principe i navesti glavne radne dijelove tehničkih sustava u berbi povrćarskih i trajnih nasada.
 6. Predložiti racionalizaciju troškova tehničkih sustava uporabom tematskih karti (mapa).

Opis modula

Program nastave obuhvaća uporabu suvremenih tehničkih sustava u sadnji voća i loznog materijala, sustave i metode aplikacije pesticida, sustave berbe voća i grožđa, te sustave za prijam voća i grožđa. Tijekom realizacije nastavnog programa polaznici će biti upoznati sa sijačicama za sjetvu zrna i sadnju prijesadnica pod foliju, korištenje "ekoloških" međurednih kultivatora u suzbijanju korova primjenom nepesticidnih mjera u borbi protiv štetočinja mehaničkim aspiratorima, aplikacijom pesticida prskanjem i zamagljivanjem u zatvorenom prostoru. Program nastave sadrži i izradu modela i optimalne veličine kapljice i čestice prašiva, tehničko-tehnološka rješenja tehnike zaštite bilja, ekonomske i ekološke parametre sustava. Suvremeni tehnički sustavi za berbu i vađenje povrćarskih kultura, te trajnih nasada.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,8 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-6 Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Brčić, J. (1997): Mehanizacija u povrćarstvu, FPZ Zagreb, Zagreb.
 2. Eichorn, H. (1999): Landtechnik, 7. Auflage, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co.; Stuttgart (Hohenheim).
 3. Lukač, P., Pandurović, T. (2011): Strojevi za berbu voća i grožđa, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 4. Lukač, P. (2010): Strojevi i uređaji za zasnivanje, obradu i gnojidbu trajnih nasada, skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 5. Storck, H. (1994): Taschenbuch des Gartenbaues, 3. Auflage, Verlag Eugen Ulmer GmbH & Co., Stuttgart (Hohenheim)

Preporučena literatura:

 1. Bajkin, A. (1994): Mehanizacija u povrtarstvu, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Novi Sad
 2. Bajkin, A., Orlović, S., Ponjičan, O., Somer, D. (2005): Mašine u hortikulturi, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad.
 3. Čuljat, M., Barčić, J. (1997): Poljoprivredni kombajni, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek.
 4. Jurišić, M., Plaščak, I. (2009): Geoinformacijske tehnologije GIS u poljoprivredi i zaštita okoliša, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.

Ispitni rokovi

-