Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Tehnički sustavi u poljoprivredi » 1. godina » Teorija pouzdanosti tehničkih sustava u poljoprivredi

Teorija pouzdanosti tehničkih sustava u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Heffer

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj izučavanja ovog modula je stjecanje znanja iz područja teorije pouzdanosti, što će studentima omogućiti znanstveni pristup u procesu istraživanja problema pouzdanosti, trajnosti i održavanju tehničkih sustava u poljoprivredi.

Ishodi učenja

  1. Analizirati pouzdanost elemenata i sklopova tehničkih sustava u poljoprivredi.
  2. Izračunati pokazatelje pouzdanost elemenata i sklopova tehničkih sustava u poljoprivredi.
  3. Analizirati procese nastanka otkaza u radu tehničkih sustava u poljoprivredi.
  4. Predlagati načine povećanja pouzdanosti tehničkih sustava u poljoprivredi.

Opis modula

Osnovni pojmovi tehničkih sustava u poljoprivredi; objekti pouzdanosti, parametri funkcioniranja i radna sposobnost, otkaz i vrijeme ispravnog rada, granično stanje objekta i radni vijek. Pokazatelji pouzdanosti; pokazatelji ispravnog rada, pokazatelji trajnosti, pokazatelji tehničkog održavanja, ekonomski pokazatelji pouzdanosti. Modeli otkaza; klasifikacija otkaza, modeli raspodijele ispravnog rada, modeli intenziteta otkaza. Procjena osnovnih pokazatelja ispravnog rada. Pouzdanost sustava; modeli pouzdanosti sustava. Fizikalno-kemijske osnove pojava otkaza; uzroci pojave otkaza, klasifikacija procesa otkaza, proces razaranja uslijed prekoračenja statičke čvrstoće, zamora i trošenja materijala. Metode povećanja pouzdanosti tehničkih sustava u poljoprivredi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,8 1-4 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,4 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Usmeni ispit
Ukupno 4,0

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Vujčić, M. (2002): Teorija pouzdanosti tehničkih sustava u poljoprivredei, nastavni materijal, Poljoprivredni fakultet Osijek.
  2. Rao, S. S. (1992): Reliability-Based Design, McGraw-Hill, Inc., New York.

Preporučena literatura:

  1. Kececioglu, D. (1991): Reliability Engineering Handbook, Vol. 1 and 2, PTR Prentice Hall, New York.
  2. Sebastijanović, S. (2002): Osnove održavanja strojarskih konstrukcija, Strojarski fakultet, Slavonski Brod.
  3. Lewis, E. E. (1996): Introduction to Reliability Engineering, John Wiley & Sons, New York.
  4. Zelenović, D., Todorović, J. (1990): Efektivnost sistema u mašinstvu, naučna knjiga, Beograd.

Ispitni rokovi

-