Tribologija tehničkih sustava u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Goran Heffer

Suradnici

Ciljevi modula

Stjecanje osnovnih i specifičnih znanja iz područja tribologije, što će studentima omogućiti sustavni znanstveni pristup procesu istraživanja problema trenja i trošenja, te primjene različitih mjera zaštite od trošenja dijelova tehničkih sustava u poljoprivredi.

Ishodi učenja

 1. Objasniti temeljne pojmove iz područja tribologije.
 2. Identificirati probleme tribološkog karaktera u tehničkim sustavima.
 3. Razumjeti odnos trenja i trošenja materijala.
 4. Definirati osnovne mehanizme trošenja u procesima trošenja.
 5. Razlikovati stanje normalnog i abnormalnog procesa trošenja.
 6. Utvrditi najvažnije čimbenike u procesima trošenja.
 7. Interpretirati različite tribološke mjere zaštite od trošenja.
 8. Analizirati karakteristične slučajeve trošenja dijelova tehničkih sustava u poljoprivredi.
 9. Odabrati odgovarajuće tribološke mjere za izbjegavanje i smanjenje trošenja poljoprivredne tehnike.

Opis modula

Sustavni pristup rješavanju triboloških problema; Pojam i elementi tribološkog sustava; Odnos trenja i trošenja materijala; Osnovni mehanizmi trošenja materijala; Normalni i abnormalni procesi trošenja; Tribološke mjere zaštite od trošenja Karakteristični slučajevi trošenja dijelova tehničkih sustava u poljoprivredi.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanje 0,80 1-9 Proučavanje literature Provjera studentske aktivnosti kroz usmeni razgovor
Seminar 0,80 1-9 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-9 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (pismeni ili usmeni )
Ukupno 4,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Ivušić, V. (1998): Tribologija, Hrvatsko društvo za materijale i tribologiju, Zagreb

   

Preporučena literatura:

 1. Marušić, V. (2008): Tribologija u teoriji i praksi, Strojarski fakultet Slavonski Brod
 2. Czichos, H. (1978): Tribology – a system approach to the science and technology of friction lubrication and wear, Elsevier, Amsterdam-Oxford-New York
 3. Zum Gahr, K.H. (1987): Microstructure and Wear of Materials, Elsevier
 4. Kragelsky, I.V.; Alisin, V.V. (1981): Friction – Wear – Lubrication, Tribology Handbook, Mir Publishers, Moscow
 5. Odabrani radovi iz međunarodnih časopisa: Wear, Tribology International, Tribology Transactions, Tribologie und Schmierungstechnik; Journal of Agricultural Engineering Research, itd.

Ispitni rokovi

-