Akarologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Ivana Majić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Anita Liška

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s korisnim i štetnim vrstama grinja na ratarskim kulturama u polju, kao i s vrstama koje se razvijaju u zatvorenim skladišnim objektima.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost i ulogu korisnih i štetnih grinja na ratarskim kulturama i u skladišnim objektima.
 2. Opisati i identificirati najznačajnije porodice i rodove grinja.
 3. Definirati i usporediti štete i načine suzbijanja štetnih grinja.
 4. Definirati načine i mogučnosti introdukcije i uzgoja korisnih grinja.
 5. Argumentirati prednosti i nedostatke primjene korisnih grinja u poljoprivrednoj proizvodnji.
 6. Integrirati znanje te donijeti odluku o potrebi primjene sredstava za suzbijanje grinja.

Opis modula

Korisne grinje ratarskih kultura (porodica Phytoseiidae: rodovi Phytoseiulus, Amblyseius i Thyphodromus; porodica Cheyletidae, vrste C. eruditus i C. trouessarti) – njihova uloga, način introdukcije i uzgoja. Štetne grinje ratarskih kultura (porodice Tyroglyphidae, Cheyletidae, Glycyphagidae i Tetranychidae) – biologija, morfologija, štete i način suzbijanja. Vrste grinja u skladišnim objektima (porodice Tyroglyphidae, Cheyletidae, Tarsonemidae, Pyroglyphidae, Pyemotidae, Ascidae, Glycyphagidae, Tydeidae, Amerosiidae, Dermanyaaidae) – biologija, prostorna i vremenska distribucija, ekologija, štete i način suzbijanja. Studentima će se preporučiti naslovi seminarskih radova i relevantni časopisi sa znanstvenim i stručnim člancima potrebnim za njihovo pisanje prema interesu i potrebama studenta.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminar 0,40 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Laboratorijski rad 0,40 1-6 Proučavanje literature,
rad u laboratoriju
Pregled i vrednovanje rada u laboratoriju prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 0,80 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i
preporučene literature
Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 2,00

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Genson, U., Smiley, R.L. (1990): Acarine biocontrol agents – an illustrated key and manual. Chapman and Hall, Lonodon.
 2. Tuomas S. Kostiainen & Marjorie A. Hoy (1996): The Phytoseiidae As Biological Control Agents of Pest Mites and Insects A Bibliography (1960-1994). IFAS, University of Florida, Gainesville.
 3. Hoy, M.A. (2011) Agricultural Acarology: Introduction to Integrated Mite Management. CRC Press Inc., 430 pp.
 4. Zhang, Z.-Q. & Liang, L.-R. (1997) An Illustrated Guide to Mites of Agricultural Importance. Tongji University Press, Shanghai. 228 pp
 5. Korunić, Z. (1990.): Štetnici uskladištenih poljoprivrednih proizvoda – biologija, ekologija i suzbijanje. Gospodarski list, Zagreb.
   

Preporučena literatura:

 1. Bolland, H.R., Gutierrez, J. & Flechtmann (1998) World Catalogue of the Spider Mite Family (Acari: Tetranychidae). Brill: Leiden, Boston, Koln. Hardcover, 392 pp
 2. Subramanyam, B., Hagstrum, D. W. (1995): Integrated management of insects in stored products. Marcel Dekker, Inc. New York, USA. Published scientific papers in scientific journals and proceedings for seminar preparations

Ispitni rokovi