Aplikacija i legislativa pesticida

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s metodama primjene pesticida, zakonskim propisima vezanim na regulativu pesticida u svijetu i EU.

Ishodi učenja

 1. Primijeniti pesticide u zaštiti bilja.
 2. Razumjeti svrhu i važnost formulacije pesticida.
 3. Aplicirati pesticide na kulture i primjeniti tehnike aplikacije.
 4. Razumjeti principe registracije pesticida. Nacionalne i Europske propise registracije i kontrole prodaje i primjene pesticida.
 5. Definirati postupke registracije pesticida.

Opis modula

Tehnike primjene pesticida, uređaji za aplikaciju pesticida, utjecaj klimatskih činitelja na primjenu, drift, neželjene nuspojave kod primjene, zakonski propisi vezani na proizvodnju, promet, registraciju, primjenu pesticida. Inspekcijski poslovi vezani na promet i primjenu pesticida.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,80 1-10 Proučavanje literature i izrada zadataka. Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka.
Završni ispit 1,20 1-10 Priprema za ispit iz obvezne i preporučene literature Ispit (pisani ili usmeni)
Ukupno 2,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Glasilo biljne zaštite (posljednja godišta).
 2. Narodne novine (posljednja godišta) s tiskanim zakonskim propisima (Zakon o zaštiti bilja, Zakon o hrani, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o otrovima i svi prateći propisi.
 3. Mcwhorter, G. (1987): Methods of Applying Herbicides.
 4. Novak, M., Maček J. (1990.): Tehnike nanašanja pesticidov.

Preporučena literatura:

 1. Bibliografija stručnjaka Zavoda za herbologiju, Agronomskog fakulteta, dostupna na web stranicama Agronomskog fakulteta.
 2. Znanstveni radovi u referentnim časopisima. Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Ispitni rokovi