Ekologija nematoda

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Brmež

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje studenata sa zajednicom nematoda i njihovom interakcijom s okolišem, rasprostranjenost i klasifikacija nematoda, reakcija nematoda na uznemirenja, uloga nematoda u kruženju hranjiva.

Ishodi učenja

  1. Razlikovati najvažnije trofičke grupe nematoda u tlu.
  2. Odrediti ulogu nematoda u tlu.
  3. Nabrojati i objasniti najvažnije indekse uznemirenja nematofaune u tlu.
  4. Nabrojati i objasnitit najvažnije indekse raznolikosti.
  5. Nabrojati i objasniti ekološke pokazatelje stanja zajednice nematoda.

Opis modula

Životni ciklus nematoda, trofičke grupe, c-p grupe, uloga nematoda u tlu. Način života nematoda i interakcija s okolišem, nematode kao bioindikatori procesa sukcesije, uznemirenja ili onečišćenja u ekosustavima, Maturty Index.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminari 0,40 1-5 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 1,20 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni)
Ukupno 2,00      

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Goede, R.G.M. (1993): Terrestrial nematodes in a changing environment. Thesis, Wageningen Agricult. Univ. 138 p.
  2. Freckman, D.W. (1982): Nematodes in Soil Ecosystems. University of Texas Press.

Preporučena literatura:

  1. Znanstveni radovi iz područja ekologije nematoda.

Ispitni rokovi