Ekologija u zaštiti bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Emilija Raspudić

Suradnici

Prof.dr.sc. Jasenka Ćosić
Prof.dr.sc. Renata Baličević
Prof.dr.sc. Karolina Vrandečić

Ciljevi modula

Upoznati doktorante s utjecajem ekoloških čimbenika na štetočinje.

Ishodi učenja

 1. Predvidjeti utjecaj ekoloških faktora na razvoj štetočinja.
 2. Izraditi prognozu pojave štetočinja.
 3. Identificirati prirodne neprijtelje i kukce kao prenosioce biljnih bolesti.
 4. Identificirati gljive i bakterije koje se koriste u biološkoj kontroli.
 5. Objasniti pojmove ostaci pesticida u okolišu i hrani, karenca, toleranca.
 6. Kritički prosuđivati toksičnost pesticida za ljude, životinje i okoliš.

Opis modula

Utjecaj ekoloških faktora na razvoj štetočinja, prognozna služba, kukci kao prenosioci biljnih bolesti, prirodni neprijatelji, sukcesija ekosustava. Obraditi najvažnije gljive i bakterije koje se koriste u biološkoj borbi (superparaziti i kompetitori). Toksičnost pesticida za ljude, životinje i okoliš (toksične grupe, načini djelovanja); čimbenici razgradnje pesticida, ostaci pesticida u okolišu i hrani, karence, tolerance, standardi, pritisci na okoliš.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 1,20 1-6 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminarski rad 0,80 1-6 Proučavanje literature, izrada, i prezentacija seminara Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 4,00 1-6 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 6,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Gullan, P. J., Cranson, P.S. (1994): The Insects, An Outline od Entomology. Chapman & Hall.
 2. Odum, P. E. (1959): Fundamentals of ecology. W.B. Saunders Company, USA.
 3. Znaor, D. (1996): Ekološka poljopriveda. Nakladni zavod Globus.
 4. Ivezić, M. (2008.): Entomologija – Kukci i ostali štetnici u ratarstvu. Grafika d.o.o.
 5. Huffaker, C. B., Gutierrez, A.P. (1999): Ecological Entomology. USA.
 6. Baker, K. F., Cook, R.J. (1974.): Biological Control of Plant Pathogens. Ed. Kelman, A., Sequeira,L. USA.
 7. Ciglar, I. (1998.): Integrirana zaštita voćnjaka i vinograda. Zrinski d.d., Čakovec
 8. BCPC: Pesticide Manual; http://extoxnet.orst.edu/

Preporučena literatura:

 1. Znanstveni radovi iz ekologije vezani uz zaštitu bilja.
 2. Časopisi (Plant Disease, Phytopathology, Plant Pathology, Nematology, Journal of Entomology i dr.).

Ispitni rokovi