Herbologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Edita Štefanić

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznati studente sa biološkim i ekološkim obilježjima korova, štetama koje nanose u poljoprivrednoj proizvodnji i mjerama suzbijanja (kemijski, mehanički, biološki) te uputiti na ekonomski učinkovite strategije za suzbijanje korova u konvencionalnoj, integriranoj i ekološkoj proizvodnji.

Ishodi učenja

 1. Opisati i pojasniti pojam „korov“.
 2. Identificirati biološka i ekološka obilježja korova.
 3. Razlučiti i usporediti najznačajnije korovne biljke u RH važne za agronomsku struku.
 4. Opisati i pojasniti interakciju usjeva i korova.
 5. Razlučiti i usporediti kratkoročni i dugoročni aspekt suzbijanja korova.
 6. Objasniti model odlučivanja i funkciju gubitka prinosa.
 7. Procjeniti ekonomski učinak suzbijanja korova za pojedini usjev.
 8. Kreirati i odabrati ekonomski prihvatljiv program suzbijanja korova za pojedine usjeve.

Opis modula

Definicija korova, biologija i ekologija korova, metode suzbijanja korova. Najznačajniji korovi u poljoprivredi, terenska istraživanja u herbologiji. Kriterij uspješnosti korova u odnosu na biljku; interakcija usjev - korov; Funkcija gubitka prinosa; Utjecaj primjene herbicida; Regionalni i socijalni aspekt suzbijanja korova; Precizna poljoprivreda (Precision farming) Kratkoročni aspekt suzbijanja korova, Dugoročni aspekt suzbijanja korova, Suzbijanje korova i sustav gospodarenja; Modeli odlučivanja - potpora učinkovitom suzbijanju. Procjene ekonomskog učinka suzbijanja.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,80 1-8 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i aktivnost tijekom nastave
Seminarski rad 0,80 1-8 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada i oralnog izlaganja prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 2,40 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 4,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Moodle (PFOS_WS) – E. Štefanić - predavanja.
 2. Anderson, W. P. (1993): Weed Science - principles and applications, 3. edition. West. Publishing Company, Minneapolis/St.Paul, New York, Los Angeles, San Francisko.
 3. Oerke, E.C. C., Weber, A., Dehne, H. W., Schonbeck, F. (1994): Crop Production and Crop Protection: Estimated Losses in Major Food and Cash Crops. Elsevier Science & Technology Books, 830pp.
 4. Reichelderfer, K. H., Norton, G. A., Carlson, G. A. (1984) Economic Guidelines for Crop Pest Control. Bernan Associates, 89pp.

Preporučena literatura: 

 1. Pimentel, D. (1997): Techniques for Reducing Pesticide Use: Economic and Environmental Benefits. Wiley, John & Sons, Incorporated, 456pp.

Ispitni rokovi