Interakcija herbicid-tlo-biljka

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zvonimir Ostojić

Suradnici

Ciljevi modula

Cilj predmeta je razumjeti ponašanje herbicida u tlu uključujući distribuciju herbicida po fazama tlo, adsorpcija, apsorpcija, ispiranje, isparavanje, kemijska razgradnja, mikrobiološka razgradnja, fotokemijska razgradnja, perzistentnost, rezidualno djelovanje na usjeve u plodoredu.

Ishodi učenja

 1. Procijeniti kako fizikalne i kemijske karakteristike tla utječu na herbicid.
 2. Definirati ulogu adsorpcije na aktivnost herbicida.
 3. Utvrditi interakciju između adsorpcije i ispiranja.
 4. Vrednovati utjecaj mikroorganizama tla na aktivnost herbicida.
 5. Prepoznati ulogu fotodegradacije na aktivnost herbicida.
 6. Definirati faktore koji determiniraju perzistentnost herbicida, te mogu utjecati na akumulaciju
  herbicida u tlu.
 7. Valorizirati učinak rezidua perzistentnih herbicida na kulture u plodoredu.

Opis modula

Utjecaj klimatskih činitelja na učinak herbicida, biotest metode praćenja ispiranja, razgradnje i perzistentnosti, ocjene selektivnog i fitotoksičnog učinka, procjena negativnog učinka rezidua na usjeve u plodoredu.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,40 1-8 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Završni ispit 0,60 1-8 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 1,00      

Literatura

Obvezna literatura:

 1. Audus L. J. (1976): Herbicides, Physiology, Biochemistry, Ecology. vol 1.
 2. Hance R. J., (1980): Interaction between herbicides and the soil.
 3. Hance R. J., (1984): Soils and crop protection chemicals.

Preporučena literatura: 

 1. Bibliografija stručnjaka Zavoda za herbologiju, Agronomskog fakulteta, dostupna na web stranicama Agronomskog fakulteta.
 2. Znanstveni radovi u referentnim časopisima.

Ispitni rokovi