Karantenski štetnici

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirjana Brmež

Suradnici

Ciljevi modula

Upoznavanje studenata s listom karantenskih štetnika.

Ishodi učenja

  1. Sastaviti popis karantenskih štetnika za Republiku Hrvatsku.
  2. Prepoznati opasnosti širenja karantenskih štetnika u našoj zemlji.
  3. Opisati načine prenošenja karantenskih štetnika.
  4. Prikupiti zakonske propise vezano za karantenske štetnike.

Opis modula

Karantenski štetnici s karantenske liste A1 i A2. Obrada štetnika s karantenske liste EPPO.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,20 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor te predaja i pregled izrađenih zadataka
Seminarski rad 0,20 1-4 Proučavanje literature, izrada zadataka Pregled i vrednovanje seminarskog rada prema unaprijed utvrđenim kriterijima
Završni ispit 0,60 1-4 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 1,00      

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Quarantine Pests for Europe. CABI and EPPO for the EU. CAB International p.1425.
  2. EPPO Bulletin.

Preporučena literatura: 

  1. Znanstveni radovi iz referentnih časopisa o karantenskim štetnicima.
  2. Ključevi za determinaciju kukaca.

Ispitni rokovi