Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Poslijediplomski sveučilišni studij » Zaštita bilja » 1. godina » Korovne zajednice u poljoprivrednim kulturama

Korovne zajednice u poljoprivrednim kulturama

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Edita Štefanić

Suradnici

Ciljevi modula

Stjecanje temeljnih znanja o vegetaciji korova u različitim poljoprivrednim usjevima.

Ishodi učenja

  1. Opisati morfologiju korovnih zajednica.
  2. Identificirati i interpretirati stanišne čimbenike.
  3. Razumjeti životni ciklus korova.
  4. Objasniti odnose u agroekosustavu.
  5. Primijeniti suvremene metode inventarizacije, kartiranja i praćenja korovnih zajednica.
  6. Prepoznati korovne zajednice na terenu.

Opis modula

Značaj fitocenologije u poljoprivrednim istraživanjima. Morfologija korovnih zajednica. Sintaksonomske jedinice vegetacije. Sinekologija staništa. Sinekologija rasploda i rasprostranjivanja. Odnosi u agroekosustavu (akcija, reakcija, koakcija). Korovna flora u vegetaciji strnih žitarica i okopavina (na oranicama, povrtnjacima, voćnjacima, vinogradima) te ruderalnih staništa. Inventarizacija, kartiranje i praćenje promjena korovnih zajednica i njihovih staništa. Upoznavanje korovnih zajednica na terenu.

Povezivanje ishoda učenja s nastavnim metodama

Nastavna aktivnost ECTS bodovi Ishod učenja Aktivnost studenta Metoda procjene
Predavanja i vježbe 0,60 1-5 Proučavanje literature Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor i aktivnost tijekom nastave
Seminarski rad 0,20 1-5 Samostalna analiza dobivenih zadataka Provjera obavljene aktivnosti kroz usmeni razgovor
Završni ispit 1,20 1-5 Priprema za ispit proučavanjem obvezne i preporučene literature Ispit (usmeni ili pismeni)
Ukupno 2,00      

Literatura

Obvezna literatura:

  1. Moodle (PFOS_WS) – E. Štefanić -predavanja
  2. Skender, A. (1990): Fitocenologija u spontanim i antropogenim ekosustavima. Sveučllište J.J.Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet, Osijek
  3. Barbour, M. G., Burk, J.H., Pitts, W.D. (1987): Terrestrial plant ecology. The Benjamin/Cummings Publishing Company, Inc.

Preporučena literatura: 

  1. Hulina, N. (1998): Korovi. Školska knjiga, Zagreb.

Ispitni rokovi