Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo - Studiji | Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Bilinogojstvo, smjer Ratarstvo - 1. godina

1. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Ana Kovačić, prof.
Engleski jezik Ana Kovačić, prof.
30 0 0 45 0 6
doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun
Matematika doc.dr.sc. Mirela Jukić Bokun
Darija Brajković , mag.math.
40 0 0 35 0 5
Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc
Njemački jezik Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc
30 0 0 45 0 6
Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
Pedologija Prof.dr.sc. Domagoj Rastija
doc.dr.sc. Vladimir Zebec
75 0 0 0 0 6
doc.dr.sc. Sanda Rašić
Poljoprivredna botanika doc.dr.sc. Sanda Rašić
45 0 0 0 30 6
izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
Primjena računala u poljoprivredi izv.prof.dr.sc. Andrijana Rebekić
30 15 0 30 0 6
Mario Keškić, prof.
Tjelesna i zdravstvena kultura Mario Keškić, prof.
0 0 30 0 0 1

2. semestar

KORDINATOR MODULA NAZIV MODULA
NASTAVNICI PREDAVANJA SEMINARI VJEŽBE ECTS
TV AV LV
Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Agroekologija Prof.dr.sc. Suzana Kristek
Jurica Jović , mag.ing.agr.
izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
40 0 0 35 0 6
izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
Ishrana bilja i fertilizacija izv.prof.dr.sc. Brigita Popović
izv.prof.dr.sc. Vesna Rastija
60 10 0 0 5 6
Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
Mehanizacija u ratarstvu Prof.dr.sc. Luka Šumanovac
dr.sc. Domagoj Zimmer
Prof.dr.sc. Tomislav Jurić
55 0 0 20 0 6
izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
Osnove bilinogojstva s klimatologijom izv.prof.dr.sc. Miro Stošić
doc.dr.sc. Bojana Brozović
70 0 0 5 0 5
doc.dr.sc. Vladimir Zebec
Terenska i laboratorijska istraživanja u pedologiji doc.dr.sc. Vladimir Zebec
40 0 15 0 20 6
Mario Keškić, prof.
Tjelesna i zdravstvena kultura Mario Keškić, prof.
0 0 30 0 0 1