Agroekonomika

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda (smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Agroekonomika je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede, kao i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj novih tehnologija u području agroekonomike. Preddiplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u primjeni agroekonomskih metoda, a u svrhu analiziranja, planiranja i organizacije biljne i animalne proizvodnje. Nakon završenog studija, prvostupnici će biti sposobni za primjenu poduzetničkih vještina i agroekonomskih znanja kroz analizu, planiranje i organizaciju biljne i animalne proizvodnje izračunom ekonomskih pokazatelja, te analiziranjem tržišta poljoprivrednih proizvoda, mjera i sredstava s ciljem razvoja agrara, ruralnog i regionalnog prostora uz socijalnu i ekološku dimenziju društvenog razvoja.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije

Kratica akademskog naziva: univ. bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Agroekonomika:

  1. Primijeniti poduzetničke vještine kroz analizu, planiranje i organizaciju biljne proizvodnje uz izračun ekonomskih pokazatelja
  2. Primijeniti poduzetničke vještine kroz analizu, planiranje i organizaciju animalne proizvodnje uz izračun ekonomskih pokazatelja
  3. Predložiti poslovnu ideju kroz poslovni plan te objasniti financijske izvještaje i izračunati pokazatelje uspjeha proizvodnje
  4. Primjenom agroekonomskih metoda pripremiti radno mjesto u svrhu optimalnih uvjeta provedbe određenih tehnoloških procesa
  5. Prepoznati i analizirati tržište poljoprivrednih proizvoda, te predložiti marketing koncepciju
  6. Predložiti mjere i sredstva s ciljem razvoja agrara, ruralnog i regionalnog prostora kroz socijalnu i ekološku dimenziju društvenog razvoja

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Pored stečenih općih znanja iz temeljnih biotehničkih znanosti završetkom preddiplomskog studija prvostupnici će raspolagati znanjem iz agroekonomike, te će biti osposobljeni za stručni rad u istom
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Sveučilišni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) inženjer agronomije

Godine studija