Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 1. godina » Fiziologija i hranidba domaćih životinja

Fiziologija i hranidba domaćih životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Suradnici

doc.dr.sc. Ivana Prakatur
doc.dr.sc. Mislav Đidara

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s kemijskim sastavom i fiziološkom funkcijom hranjivih tvari u organizmu domaćih životinja. Upoznavanje s hranidbenim sastavom i praktičnom primjenom krmiva u hrani životinja. Obučiti studente izračunavanju energetske vrijednosti krmiva. Upoznati studente s morfologijom i fiziologijom probavnog sustava domaćih životinja. Izučiti funkcije pojedinih probavnih organa.

Ishodi učenja

 1. Klasificirati hranjive tvari i nabrojati važnije predstavnike i opisati njihovu fiziološku ulogu u organizmu domaćih životinja
 2. Objasniti izračunavanje energetske vrijednosti krmiva u praktičnim novijim energetskim jedinicama
 3. Dati definiciju krmiva i klasificirati krmiva prema vrsti i koncentraciji hranjive tvari, prema porijeklu, prema udjelu vode
 4. Identificirati pojedina svježa i konzervirana voluminozna krmiva, kao i koncentrate te krmne smjese, i protumačiti njihovu ulogu u obrocima pojedinih vrsta i kategorija životinja
 5. Razlikovati četiri osnovne vrste životinjskih tkiva i interpretirati funkcionalno značenje u okviru pojedinih organa probavnoga sustava
 6. Nabrojiti organe probavnoga sustava i interpretirati građu i funkciju organa, žlijezda i probavnih sokova.
 7. Objasniti fiziološke procese tijekom probave hrane
 8. Povezati utjecaj neuroendokrine regulacije na funkciju probavnoga sustava

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Fiziologija i hranidba domaćih životinja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Matija Domaćinović
Šifra modula (nastavnički portal): 132820
Diplomski sveučilišni studij/smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 70 2,33 15
Pohađanje vježbi 5 0,17 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Domaćinović M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006.
 2. Domaćinović M. (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 1999
 3. Stilinović Z. (1993): Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životinja. Školska knjiga, Zagreb
 4. Kozarić Z. (2000): Veterinarska histologija, Karolina, Zagreb
 5. Reece W. O. (2010): Physiology of domestic animals, Williams and Wilkins
 6. Šperanda M. (2008): Anatomija i fiziologija domaćih životinja. Web skripta, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Izborna literatura

 1. M. Brinzej i sur. (1991) : Stočarstvo. Školska knjiga – Zagreb, 1991.
 2. Dyce K. M., Sack W. O., Wensing C. J. G., (2009): Textbook of Veterinary Anatomy, Saunders, Philadelphia, L
 3. London, New York, St. Lois, Sydney, Toronto
 4. Sjaastad O. V., Sand O., Hove K., (2010): Physiology of domestic animals. Scandinavian Veterinary Press

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
2. Organizacija životinjskog organizma. Stanica i tkiva. Kozarić Z. (2000): Veterinarska histologija, Karolina, Zagreb; str. 35-121. 5
3. Anatomska i histološka građa probavnih organa domaćih životinja Šperanda M. (2008): Anatomija i fiziologija domaćih životinja – odabrana poglavlja, web skripta; str. 40-62. 6
4. Funkcija probavnih organa. Žlijezde probavnoga sustava. Stilinović Z. (1993): Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životinja, str. 25-73. 6
5. Probava masti, proteina, ugljikohidrata. Probava u predželucima preživača. Stilinović Z. (1993): Fiziologija probave i resorpcije u domaćih životinja, str. 75-88. 7
6. Hormonska regulacija procesa probave. Reece W. O. (2010): Physiology of domestic animals, Williams and Wilkins, str. 468-472. 8
7. Prvi parcijalni 5,6,7,8
  Važni pojmovi u hranidbi i njihovo značenje. Kemijski sastav biljne i životinjske stanice. Fiziološka uloga hranjivih tvari u biljnoj i životinjskoj stanici.Organske hranjive tvari- ugljikohidrati, kemijske, karakteristike, nutritivni i fiziološki značaj pojedinih predstavnika, proces probave ugljikohidrata. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 19- 51 str. 1
8. Masti,bjelančevine i voda. Njihov nutritivni značaj u hranidbi životinja. Podjela mast i masnih kiselina.Podjela bjelančevina i aminokiselina. Putevi primanja i izlučivanja vode iz organizma životinje. Čimbenici konzumiranja vode i simptomi manjka. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 52-79 str. 1
9. Izračunavanje probavljivosti u krmivima. Energetske jedinice, praktične jedinice, novije jedinice energetske vrijednosti. Izračun energetske vrijednosti krmiva prema pojedinim jedinicama. Domaćinović, M. (1999): Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 14-21 str. i 30-50 str. 2
10. Drugi parcijalni ispit 2
Mineralne tvari, izvori, funkcija u organizmu, simptomi manjka jednog ili više mineral u hrani. Vitamini u hrani životinja, fiziološka uloga u organizmu životinja, izvori vitamina, simptomi manjka. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 79-135 1
11. Treći parcijalni ispit 1
Podjela krmiva i osnovne značajke pojedinih skupina krmiva. Zelena voluminozna krmiva, kemijski sastav i nutritivna vrijednost kod pojedinih vrsta životinja. Konzerviranje zelene mase sušenjem. Sijeno kao komponenta obroka različitih vrsta životinja. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 207-228 str. 3,4
12. Silaža kao svježe voluminozno krmivo. Kemijski sastav, način spremanja silaže, vrste silaže. Količine silaže u obroku pojedinih vrsta životinja. Sočna voluminozna krmiva. Gruba voluminozna krmiva. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 228-255 str. 4
13. Koncentrirana krmiva u hrani domaćih životinja – žitarice, leguminoze, uljarice. Kemijski sastav i nutritivna vrijednost za pojedine vrste životinja. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 256-280 str. 4
14. Nusproizvodi prehrambene i prerađivačke industrije, biljnog i životinjskog porijekla. Mineralna krmiva i krmne masti. Hranidbeni značaj i korištenje u hranidbi životinja. Koncentrirane krmne smjese. Domaćinović, M. (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 281-340 str. 4
15. Četvrti parcijalni ispit 4

Ispitni rokovi