Opća botanika i zoologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Siniša Ozimec

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Ivica Bošković
Prof.dr.sc. Tihomir Florijančić
doc.dr.sc. Sanda Rašić

Ciljevi predmeta

Upoznati studenta s temeljnim znanjima o građi stanice i funkcijom tkiva i biljnih organa (vegetativnih i generativnih). Upoznati i osposobiti studenta za samostalno intepretiranje strukturalnih i funkcionalnih osobina životinjskog carstva s naglaskom na građu, funkciju i ekologiju životinjskih organizama.

Ishodi učenja

 1. Nakon uspješno završenog modula student će moći:
 2. Opisati kemijsku osnovu biljne stanice (biogene elemente i kemijske spojeve u biljnoj stanici)
 3. Istražiti, identificirati i opisati građu biljne stanice
 4. Objasniti i analizirati stanični ciklus (mitoza i mejoza)
 5. Razlikovati i analizirati biljna tkiva i organe
 6. Objasniti razmnožavanje i rasprostanjivanje biljaka
 7. Nabrojiti obilježja i ustroj životinjskog organizma
 8. Koristiti znanstvenu nomenklaturu u zoologijskoj sistematici
 9. Povezati evolucijske procese i srodstvene odnose među skupinama koje pripadaju carstvu Životinje
 10. Razlikovati specifičnosti u građi i funkcijama između skupina u carstvu Životinje
 11. Izdvojiti životinjske vrste i skupine koje su korisne odnosno štetne za poljoprivredu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Pohađanje vježbi 1,2 -
kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
seminarski rad 0,8 90% -
pismeni ispit 2,8 - 90%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Bačić, T. (2003): Morfologija i anatomija bilja. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet.
 2. Denffer, D., Ziegler, H. (1988): Botanika, morfologija i fiziologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Dubravec, K.(1996): Botanika. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Štefanić, E. (2005): Priručnik za vježbe iz agrobotanike. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet.
 5. Treer, T., Tucak, Z. (2004): Agrarna zoologija, II. dopunjeno izdanje. Školska knjiga, Zagreb.
 6. Habdija, I., Primc Habdija, B., Radanović, I., Špoljar, M., Matoničkin Kepčija, R., Vujčić Karlo, S., Miliša, M., Ostojić, A., Sertić Perić, M. (2011): Protista – Protozoa i Metazoa – Invertebrata strukture i funkcije. Alfa d.d., Zagreb.
 7. Bogut, I., Grbavac, J., Križek, I. (2013): Morfofiziologija probavnog sustava domaćih životinja i riba. Poljoprivredni fakultet, Osijek, Agronomski i prehrambeno-tehnološki fakultet, Mostar.

Izborna literatura

 1. Lepeduš,H., Cesar, V. (2010): osnove biljne histologije i anatomije vegetativnih organa. Odjel za biologiju, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
 2. Matoničkin, I., Klobučar, G., Kučinić, M. (2010): Opća zoologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Burnie, D. (2014): Životinje, velika ilustrirana enciklopedija, 3. izdanje. Mozaik knjiga, Zagreb

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Povijesni razvoj botanike, Definicija i podjela botanike, Značaj biljaka za čovijeka, Sličnosti i razlike između biljnog i životinjskog organizma, Otkriće stanice i stanična teorija,, Mikroskop i mikroskopske tehnike 1,2
2. Citologija: Biogeni elementi I kemijski spojevi, Biološke molekule, Građa eukariotske biljne stanice- protoplast i njegov sadržaj 1,2
3. Rezervne tvari u stanici, vakuolni sadržaj, Građa stanične stijenke; Stanični ciklus eukariota- mitoza i mejoza 1,2,3
4. Biljna tkiva; Tvorna tkiva ili meristemi; Trajna tkiva 4
5. Građa biljnih organa; Vegetativni organi; Anatomija i morfologija lista 4
6. Građa biljnih organa; Vegetativni organi; Anatomija i morfologija stabljike; Anatomija i morfologija korijena 4
7. Građa generativnih organa kritosjemenjača; Morfologija cvijeta i cvati; Oprašivanje i oplodnja, morfologija ploda I podjela plodova, građa sjemenke, širenje sjemenja I plodova 4,5
8. I parcijalni ispit 1-5
Definicija I podjela zoologije, osobine životinja, principi sistematike I nomenclature, ustroj životinjskog organizma, Carstvo Protista, praživotinje 6,7,8,9
9. Carstvo Animalia, životinje: spužve, žarnjaci, plošnjaci; Građa, podjela I funkcija animalnih tkiva 6,7,8,9,10
10. Oblići, mekušci, Komparativna građa I funkcija potpornog sustava 6,7,8,9,10
11. Kolutićavci I člankonošci , Komparativna anatomija I fiziologija probavnog sustava 6,7,8,9,10
12. Kralježnjaci opća obilježja I podjela, pregled po skupinama: hrskavičnjače , koštunjače, Komparativna anatomija I fiziologija dišnog I optjecajnog sustava 6,7,8,9,10
13. Vodozemci, gmazovi, Komparativna anatomija I fiziologija živčanog I osjetnog sustava 6,7,8,9,10
14. Ptice, sisavci, Komparativni pregled građe I funkcije hormonalnog sustava 6,7,8,9,10
15. II parcijalni ispit 6-10

Ispitni rokovi