Agrarna i ruralna politika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

David Kranjac , dipl.ing.
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Ciljevi predmeta

Upoznati pristupnike sa središnjim ekonomskim problemima poljoprivrede i omogućiti razumijevanje osnovnih djelovanja agrarno-političkih činitelja na svim razinama kroz primjenu suvremenih sredstava, instrumenata i mjera agrarne politike, osobito praktične vještine i znanja iz aktualnih međunarodnih odnosa u poljoprivredi.

Ishodi učenja

 1. Identificirati i obrazložiti osnovne ekonomske zakone u kreiranju mjera agrarne i ruralne politike u različitim gospodarskim sustavima
 2. Opisati glavne događaje u povijesti hrvatske i europske agrarne politike
 3. Razlikovati i ocjeniti uvjete poljoprivredne aktivnosti
 4. Nabrojati i objasniti osnovne elemente agrarne politike
 5. Identificirati ključne socio-ekonomske prednosti i nedostatke u kreiranju agrarno-političkih programa i institucionalnih okvira
 6. Ocijeniti i kritički raspraviti rezultate i učinkovitost agrarno-političkih mjera kroz aktualne zakone
 7. Samostalno i/ili timski izraditi i argumentirano prezentirati prijedlog agrarno-političkog programa na lokalnoj i nacionalnoj razini

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Agrarna i ruralna politika
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Šifra modula (nastavnički portal): 41273
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Petrač, B. (2002): Agroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (udžbenik)
 2. Baban Lj. (1999): Ogledi iz agrarne ekonomije, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek (udžbenik)
 3. Franić, Ramona, Kumrić, Ornella (2008.-2009.): Agrarna i ruralna politika II. Ispitni materijali. Studij: Agrobiznis i ruralni razvitak. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet. Dostupno na: http://www.agr.unizg.hr/cro/nastava/ moduli/doc/26578_predavanja.pdf

Izborna literatura

 1. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella, Grgić, I. (2012). Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. Društvena istraživanja 21 (2012), br. 4(118) 989-1006. Zagreb, Institut Ivo Pilar.
 2. Tracy M. (2000): Hrana i poljoprivreda u tržnom gospodarstvu, uvod u teoriju, praksu i politiku (prijevod: T. Žimbrek). MATE d.o.o., Zagreb
 3. Tracy M. (1996): Država i poljoprivreda u Zapadnoj Europi 1880.-1988. (prijevod: T. Žimbrek, R. Franić, S. Vukušić). MATE d.o.o., Zagreb
 4. Zmaić (2008): Osnove agroekonomike, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 5. Zakon o poljoprivredi,
 6. Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
 7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Definiranje agrarne politike; osnove ekonomike u poljoprivrednoj politici. Sastavnice AP, opći pregled mjera AP, ekonomski zakoni kao podloga agrarne politike, Rekapitulacija osnova agroekonomike Petrač: Agroekonomika, Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II str. 1-25 1
2. Osnovni ekonomski zakoni kao podloga u donošenju mjera agrarne i ruralne politike. Razlozi državne intervencije. Ciljevi, mjere, nositelji i učinci agrarne i ruralne politike – vremenska i prostorna analiza. Rasprava Petrač: Agroekonomika, str. 1-46 Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II, Baban: Ogledi iz agrarne ekonomije str. 1-25 1
3. Povijesni pregled razvoja agrarne politike u Hrvatskoj uz prikaz sličnosti i razlika modela transformacije i njihov utjecaj na hrvatsku poljoprivredu uz prikaz iskustva zemalja u usmjeravanju farmerske proizvodnje Zmaić: Osnove agroekonomike, str. 35-42, Franić, Mikuš i Grgić: Poljoprivredna politika u radovima hrvatskih autora 20. stoljeća. 2
4. Uvjeti poljoprivredne aktivnost, prirodni uvjeti i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivredno stanovništvo kao uvjet poljoprivredne aktivnosti Petrač: Agroekonomika, str. 42-98. 3
5. Posjed i posjedovna struktura uz važnost tehničke opremljenosti i potrošnje u gospodarsko- ekonomskom uređenja kao uvjetu poljoprivredne aktivnosti Petrač: Agroekonomika, str. 42-98. 3
6. Djelovi agrarne politike, ekonomska, tehnička, organizacijska i administrativna Petrač: Agroekonomika, str. 103-135. Zakon o poljoprivredi 4
7. Mjere domaće potpore poljoprivredi, teorija i aktualno stanje, poljoprivredna i ruralna politika u RH nakon osamostaljenja uz sagledavanje problema poljoprivrede i hrane u međunarodnom kontekstu (WTO i EU) Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II str. 65-82 4,5
8. Sustavi poljoprivredne proizvodnje. Politički aspekti održive poljoprivrede, makro i sektorske mjere održivog razvitka. Multifunkcionalna poljoprivreda. Zmaić: Osnove agroekonomike str. 92-125 5
9. Učinak agrarno-političkih mjera na dohodak i konkurentnost poljoprivrednog sektora. Pokazatelji državne intervencije te izračun pokazatelja državne intervencije u poljoprivrei Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II, str.84-105. Franić: Metodologija mjerenja državne intervencije u poljoprivredi Hrvatske 5,6
10. Elementi politike ruralnog razvoja, Mjere domaće ruralne politike, demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike Program ruralnog razvoja 2014-2020. 5,6
11. Demografska i socijalna politika kao integralni dio ruralne politike i sociološki elementi strukturne politike Program ruralnog razvoja 2014-2020., Franić i Kumrić: Agrarna i ruralna politika II, str.84-105. 6
12. Prikazati tržišno-cjenovne mjere te mjere strukturalne politike, mjere zemljišne politike, tehničke mjere uz aktualne zakonske akte Petrač: Agroekonomika, str. 103-135., Zakon o poljoprivredi, Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu 5
13. Prezentacije seminarskih radova 6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
17.11. 2016. 10.00h
19.01. 2017. 10.00h
09.02. 2017. 10.00h
23.02. 2017. 10.00h
27.04. 2017. 10.00h
18.05. 2017. 10.00h
21.06. 2017. 10.00h
06.07. 2017. 10.00h
07.09. 2017. 10.00h
20.09.2017. 10.00h
28.09. 2017. 10.00h