Agrobiznis menadžment

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Jelena Kristić , Dr.sc.
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa oblicima poljoprivrednih gospodarstva, izgradnjom organizacijske strukture, opremanjem osnovnim sredstvima i nabavom repromaterijalom, te stjecanjem menadžerskih znanja i vještina u cilju uspješnog organiziranja biljne i stočarske proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam agrobiznis menadžmenta i podjelu prema vrstama i podvrstama, imenovati vrste i podvrste, definirati pojmove mikro i makro menadžmenta te razlikovati upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom od menadžmenta u agrobiznisu
 2. Izreći definiciju pojma organizacije, odlika društva prema Zakonu o trgovačkim društvima i obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, njihovih poslovnih funkcija i organizacijske strukture
 3. Identificirati čimbenike poljoprivredne proizvodnje te preispitati njihove odnose
 4. Izračunati optimalnu razinu intenzivnosti ulaganja u skladu sa stanjem cijena na tržištu
 5. Obrazložiti tehnologiju proizvodnje, poznavati uzgojna razdoblja i njihove proizvodne pokazatelje
 6. Napraviti analizu troškova proizvodnje, prepoznavanje vrsta i skupina,
 7. Izračunati granicu rentabilnosti poslovanja i kritičnu točku poslovnog minimuma
 8. Shvatiti kako se postiže učinkovitost menadžmenta u agrobiznisu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Agrobiznis menadžment
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže
Šifra modula (nastavnički portal): 74552
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,4 10
Pohađanje vježbi 5 0,2 5
Pohađanje seminara 10 0,4 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 2 0,96 40
Završni ispit Pismeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Deže J i sur. (2008): Agroekonomika, Sveučilišni priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, OBŽ, Osijek http://www.obz. hr/hr/pdf/poljoprivredni_info_pult/2010/Agroekonomika.pdf
 2. Domaćinović, M. i sur (2008): Proizvodnja mlijeka, Sveučilišni priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, OBŽ, Osijek http://www.obz.hr/hr/pdf/poljoprivredni_info_pult/2010/Proizvodnja%20mlijeka.pdf
 3. Senčić i sur (2008): Proizvodnja mesa, Sveučilišni priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, OBŽ, Osijek
 4. http://www.obz.hr/hr/pdf/poljoprivredni_info_pult/2010/0083_I_Zupanija_knjige_Proizvodnja%20mesa_ listovi_260210.pdf
 5. Kralik G i sur. (2008): Peradarstvo, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 6. Karić, M (2002): Ekonomika poduzeća. Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek
 7. Sikavica, P. (2011): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb
 8. Zakon o trgovačkim društvimahttp://www.zakon.hr/z/546/Zakon-o-trgova%25C4%258Dkim-dru%25C5%25A1tvima
 9. Weihrich, H., Koontz, H. (1993):Menedžment, MATE Zagreb
 10. Zakon o poljoprivrednom zemljištu, www.zakon.hr/z/133/Zakon-o-poljoprivrednom-zemljištu
 11. Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora
 12. http://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/pravilnik-o-utvrdivanju- sukladnosti-traktora-za-poljoprivredu-i-sumarstvo
 13. Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj file:///C:/ Users/Jadranka/Downloads/napnav_2005.pdf
 14. Trajni nasadi, http://www.mps.hr/default.aspx?id=5895

Izborna literatura

 1. 1. Beierlein J.G., Schneeberger K.C., Osborn D.D (1986): Principles of Agribusiness Management, Prentice Hall, New Jersy (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam definiranje, važnost, ciljevi, vrste organizacije i menadžmenta, vrste, uloga i metode te suvremeni pogled na organizaciju i menadžment; Poslovni subjekti prema Zakonu o trgovačkim društvima; Zakon o trgovačkim društvima Sikavica, str. 1-89. 1
2. Poslovne funkcije i organizacijska struktura poslovnih subjekata Djelatnost, registracija i poslovanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, zakonski propisi; Weihrich str. 312-348; 566-575. 2
3. Posebnosti poljoprivredne proizvodnje čimbenici poljoprivredne proizvodnje, zemljište, vrednovanje poljoprivrednog zemljišta; Homologacija; WEB Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora zakoni 2
4. Građevine u poljoprivredi, mjesto, uvjeti, građevinska dozvola, melioracije, projektiranje ekonomskog dvorišta, mreže, puteva i kanala; WEBNacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj, Nasadi i stoka, sirovine i pomoćni materijali; WEB Nacionalni programi razvoja 3
5. Organizacija ljudskih resursa, upravljanje kadrovima i analitička procjena rada; Sikavica, str.522- 545. 3
6. Intenzivnost proizvodnje; Karić 4
7. Specijalizacija poljoprivredne proizvodnje, izbor strukture proizvodnje; Karić, str. 4
8. Prvi parcijalni ispit 1,2,3,4
  Upravljanje proizvodnjom temeljem tehničko tehnoloških pokazatelja i ekonomskih znanstvenih disciplina; Ekonomski pokazatelji uspješnosti poslovanja gospodarstva; Deže. 5
9. Organiziranje i ekonomika proizvodnje u govedarstva: proizvodnja mlijeka i teladi, te tova junadi, Domaćinović, str. 68-75. 5,6,7
10. Organiziranje i ekonomika svinjogojska: reprodukcija i tova svinja; Senčić, str. 83-90 5,6,7
11. Organiziranje i ekonomika proizvodnje konzumnih i raspolodnih jaja, te tova brojlera; Kralik, str. 15-25 5,6,7
12. Organiziranje i ekonomika proizvodnje mesa i mlijeka u ovčarstvu i kozarstvu; Domaćinović, str. 31-42; 62-68 5,6,7
13. Ekonomska ribnjačarske proizvodnje, struktura troškova, upravljanje fiksnim i varijabilnim troškovima, granica rentabilnosti u proizvodnji, kritična točka poslovnog minimuma http:// www.mps.hr/ribarstvo 5,6,7
14. Kontroliranje i upravljanje gospodarstvom u kriznom razdoblju poslovanja; Karić 8
15. Drugi parcijalni ispit 5,6,7,8

Ispitni rokovi

Ispit Vrijeme
20.09.2016. četvrtak 9.00 h
03.11.2016. četvrtak 9.00 h
12.01.2017. četvrtak 9.00 h
02.02.2017. četvrtak 9.00 h
16.02.2017. četvrtak 9.00 h
06.04.2017. četvrtak 9.00 h
04.05.2017. četvrtak 9.00 h
29.06.2017. četvrtak 9.00 h
13.07.2017. četvrtak 9.00 h
31.08.2017. četvrtak 9.00 h
14.09.2017. četvrtak 9.00 h
20.09.2017. četvrtak 9.00 h