Financije i financijsko poslovanje

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ivan Štefanić

Suradnici

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je stjecanje teorijskih znanja iz područja poslovnih financija s primjenom naučenih principa i metodologije u praksi. Nakon odslušanog kolegija studenti su u mogućnosti: napisati financijski plan, analizirati poslovanje određenog poduzeća ili proizvodnju određenog proizvoda, odabrati primjereno financiranje za različite poslovne potrebe.

Ishodi učenja

 1. Transformirati poslovnu ideju u potpuno razvijeni poslovni plan
 2. Razumjeti utjecaj strukture financiranja na financijski rezultat poslovanja
 3. Procjeniti financijski učinak poduzetničkog poduhvata
 4. Pozicionirati se prema PDV sustavu
 5. Formulirati poslovni problem matematičkim/financijskim terminima i njihova rješavanje
 6. Procijeniti utjecaj makroekonomskih utjecaja na poslovanje poduzetnika

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,8 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
Seminarski rad 1,2 15%
Parcijalne provjere znanja 1,2 30%
pismeni ispit 1,2 45%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Štefanić, I. Financijski menadžment u poljoprivrednoj proizvodnji
 2. PDV za početnike. Ministarstvo financija RH – Porezna uprava
 3. Hrvatski porezni sustav. Ministarstvo financija mRH – Porezna uprava

Izborna literatura

 1. Zakon o PDV – pročišćeni tekst
 2. Van Horn, James C.: Financijsko upravljanje i politika. MATE, Zagreb, 1993.
 3. Barry, P.J., Ellinger, P.N., Hopkin, J.A., Baker, C.B.: Financial Management in Agriculture. Interstate Publishers, Inc., Danville, Illinois, 1995.
 4. Tracy, J.A.: Kako čitati i razumjeti financijski izvještaj. Jakubin i sin, Zagreb, 1994.
 5. Oltmans, A.W.: The leverage Game. Agricultural Finance review, Vol. 55, str. 100-118, 1995.
 6. Sva obavezna literatura dostupna je na sustavu MERLIN.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Odabir poslovne ideje, dizajn poslovnog modela 1
2. Pozicioniranje prema PDV sustavu i odabir primjerene organizacijske forme 4
3. Financijski menadžment- financijske funkcije, rizik i vrijeme, financijski ciljevi i životni ciklusi poduzeća 5
4. Financijski menadžment u poljoprivredi- specifičnosti poljoprivrednih financija 5
5. Financijska analiza, planiranje i kontrola- sustav koordiniranih financijskih dokumenata 3
Prvi parcijalni ispit  
6. Alati za financijsku analizu poljoprivrednog poduzeća ili gospodarstva, statički i dinamički pokazatelji financijske učinkovitosti 3
7. Analiza osjetljivosti, PESTLE analiza 1
8. Planiranje i studija izvodljivosti; FADN i FDIN sustavi 3
9. Struktura kapitala, likvidnost i rizik; Inflacija, rizik i financijsko planiranje 6
Drugi parcijalni ispit  
10. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje; 2
11. Financijski posrednici u poljoprivredi; Europska poduzetnička mreža – mogućnost nastupa na tržištu EU 2
12. Financijska tržišta za poljoprivredu; 2
13. Prezentacije seminarskih radova Treća parcijalna provjera znanja  
14. Značaj zaštite intelektualnog vlasništva za financijski uspjeh I stabilnost 1
15. Završni ispit  
Rezime modula  

Ispitni rokovi

Redoviti ispitni rokovi:

2.2. / 23. 2. / 15. 6. / 6. 7. / 1. 9. / 13. 9.  u Osijeku u 9,00 sati.

Izvanredni ispitni rokovi:

3. 11. / 19. 1. / 13. 4. / 11. 5. u Osijeku u 14,00 sati.

Dekanski ispitni rok:

20.9.2016. u 9,00 u Osijeku