Hrvatsko gospodarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa osnovnim ciljevima razvoja gospodarstva kroz različite dimenzije kao što su iskorištavanje nacionalnih resursa u odnosu na rast stanovništva, globalni problemi zaštite nacionalnih resursa, tržišni trendovi te proizvodnja i intervencija prilikom zaštite nacionalnih resursa.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati i komentirati makroekonomske indikatore u gospodarstvu
 2. Imenovati i opisati dijelove ekonomske politike
 3. Prepoznati i opisati značaj stanovništva i gospodarskog razvitka
 4. Poznavati obilježja industrije kao privredne djelatnosti
 5. Interpretirati važnost i ulogu poljoprivrede u nacionalnoj ekonomiji
 6. Identificirati razvoj različitih oblika turizma
 7. Razlikovati značajke regionalnog razvoja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Hrvatsko gospodarstvo
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Šifra modula (nastavnički portal): 41267
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Crkvenac, M. (1998): Ekonomska politika. Informator. Zagreb (knjiga)
 2. Družić, I. (2003): Hrvatsko gospodarstvo. Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb (knjiga)
 3. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. Markandya, A., Richardson, J. (1992): Environmental Economics. Earthscan Publications. Ltd. London (knjiga)
 2. Hall, R.E., Taylor, J.B. (1986): Macroeconomic Teory. Performance and Policy. W.W. Nort of Company. New York (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Pojam ekonomske politike. Ciljevi ekonomske politike. Nositelji ekonomske politike. Sredstva i instrumenti ekonomske politike. Pojam ekonomske stabilnosti. Oblici ekonomske politike. Crkvenac, Ekonomska politika, str. 03-24. 1
2. Fiskala politika. Monetarna politika. Vanjskotrgovinska politika. Politika dohotka. Industrijska politika. Crkvenac, Ekonomska politika, str. 119-203. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 231-261. 1, 2
3. Stanovništvo i gospodarski razvitak. Stanovništvo prema aktivnosti. Činitelji koji djeluju na veličinu i stopu rasta stanovništva. Struktura stanovništva prema starosti. Ekonomska struktura stanovništva. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 23-55. 1,3
4. Siromaštvo i socijalna isključenost. Harod-Domarov model razvitka. Marginalni kapitalni koeficijent. Funkcije novca. Međunarodni monetarni fond. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 263-287. 1,3
5. Tržite rada. Indeks troškova života. Oblici nezaposlenosti. Uzroci nezaposlenosti. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 137-173. 1,2,3
6. Gospodarska kretanja www.dzs.hr 1
7. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Obilježja industrije. Faze razvoja industrije. Strategija industrijalizacije. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 309-327. 1,4
8. Proizvodno društveno bogatstvo. Resursi nacionalnog gospodarstva. Proces proizvodnje. Specifičnosti i struktura poljoprivredne proizvodnje. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 57-89. 1,5
9. Poljoprivreda u gospodarskom okruženju www.mps.hr 5
10. Ciljevi razvoja turizma. Funkcije, oblici i preduvjeti za razvoj turizma. Faze razvoja turizma. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 359-389. 1,6
11. Regionalni razvoj. Družić, Hrvatski gospodarski razvoj, str. 121-135. 1,7
12. Programi i fondovi Europske unije http://www.mrrfeu.hr/ 4,5,6,7
13. Prezentacije seminarskih radova 1,2,3,4,5,6,7
Drugi parcijalni ispit 4,5,6,7

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
18.11. 2016. 10.00h
17.01. 2017. 10.00h
07.02. 2017. 10.00h
21.02. 2017. 10.00h
25.04. 2017. 10.00h
16.05. 2017. 10.00h
20.06. 2017. 10.00h
04.07. 2017. 10.00h
05.09. 2017. 10.00h
20.09.2017. 10.00h
26.09. 2017. 10.00h