Osnove ekonomske teorije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Igor Kralik

Suradnici

Ciljevi predmeta

Prenijeti osnovna znanja iz ekonomske teorije kao uvod u detaljnije proučavanje ekonomskih predmeta tijekom studija.

Ishodi učenja

 1. Objasniti razvoj ekonomske misli kroz stoljeća (centralizirana, decentralizirana i mješovita alokacija resursa).
 2. Protumačiti zakon ponude i potražnje te necijenovne odrednire ponude i potražnje.
 3. Objasniti cjenovnu, dohodovnu i križnu elastičnost potražnje te cjenovnu elastičnost ponude.
 4. Interpretirati važnost i ulogu teorije granične korisnosti
 5. Primijeniti I i II Gossenov zakon, definirati ukupnu korisnost, granični korisnost po novčanoj jedinici.
 6. Primijeniti teoriju krivulje indiferencije te izvesti formulu crte proračuna.
 7. Diferencirati različite tržišne strukture (monopol, oligopol, savršenu konkurenciju i monopolostičku konkurenciju)
 8. Definirati i objasniti oblike poduzeća.
 9. Protumačiti i prikazati ravnotežu na tržištu čimbenika proizvodnje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 10%
Seminarski rad 1,0 10%
Kontinuirano praćenje i provjera znanja (parcijalni ispiti) 1,4 45%
Usmeni ispit 1,0 35%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Ferenčak, I. (1998): Počela ekonomike, Sveučilište J.J. Strosmayera Osijek, Osijek (udžbenik)
 2. Sammuelson, P.A,Nordhaus, W. (1992): Ekonomija, „MATE“, Zagreb (knjiga)

Izborna literatura

 1. Heilbroner, R,L., Thurow, L.,C. (1995): Ekonomija za svakog, „MATE“, Zagreb (knjiga)
 2. Koutsoyiannis, A. (1996): Moderna mikroekonomija, „MATE“, Zagreb (knjiga)
 3. Blanchard, O. (2011): Makroekonomija, „MATE“, Zagreb (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave 1
Razvoj ekonomske misli kroz stoljeca. Oblici i uloge alokacije resursa. Ferenčak, I., Počela ekonomike str. 5-17. 1
2. Zakon ponude i potražnje, Necjenovne odrednice ponude i potražnje. . Ferenčak, I., Počela ekonomike str. 19-35. 2,3
3. Oblici elastičnosti ponude i potražnje. Izračunavanje koeficijenata elastičnosti. Ferenčak, I., Počela ekonomike str. 37-51. 3
4. Potrošačev izbor. Ferenčak, I., Počela ekonomike str.51-83. 4,5,6
5. Proizvođačev izbor. Ferenčak, I., Počela ekonomike str. 87-115. 6,7
6. Tržišne struktukure i tržište dobara. Ferenčak, I., Počela ekonomike str.113-184. 7,8
7. Tržište faktora proizvodnje: Rad, Zemlja i Kapital. Samuelson, P. i sur. 227-301. 9

Ispitni rokovi