Ruralna sociologija

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić

Suradnici

Olgica Klepač , mag. dipl. soc.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s temeljnim socijalnim fenomenima i njihovim implikacijama u razvoju ruralnog društva, s povijesnim razvojem odnosa selo-grad, te s razvojem društva od agrarnih do suvremenih država sa svrhom razumijevanja socijalno- kulturnih promjene u suvremenim ruralnim društvima i zajednicama. Studenti stječu kompetencije u tumačenju društvenih i ekoloških fenomena u ruralnim zajednicama.

Ishodi učenja

 1. Objasniti povijesni razvoj specifičnih organizacijskih oblika, društvenih uvjeta i društvenih odnosa koji su pratili seljačka društva od prvih agrarnih država do suvremenih industrijskih država;
 2. Navesti probleme ruralnih zajednica i ruralnog prostora u današnje vrijeme;
 3. Razmotriti važnost poveznice selo-grad i ulogu očuvanog ruralnog prostora u post-industrijskom društvu;
 4. Povezati socijalnu pokretljivost između sela i grada i promjene u socio-ekonomskoj strukturi ruralne populacije;
 5. Definirati socijalnu i ekološku dimenziju društvenog razvoja;
 6. Interpretirati fenomen globalizacije.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Ruralna sociologija
Koordinator modula: Doc.dr.sc. Snježana Tolić
Šifra modula (nastavnički portal): 41266
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Haralambos, M. (2002.): Sociologija- teme i perspektive, Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb
 2. Ritzer, G. (1997.) Suvremena sociologijska teorija. Globus, Zagreb
 3. Ivan Cifrić (2003): Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju ruralnog identiteta, Zagreb
 4. Grahovac, P. (2004): Regionalni razvoj hratske poljoprivrede. Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb
 5. Štambuk, M., Rogić, I., Mišetić, A. (2002.): Prostor iza. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb
 6. Legradić, R., Lauc, A. (1977.): Dijalektička teorija i praksa društva, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek

Izborna literatura

 1. Mendras, H. (1986.) Seljačka društva, Zagreb, Globus
 2. Bićanić, R. (1996). Kako živi narod. Zagreb: Globus i Pravni fakultet u Zagrebu.
 3. Puljiz, V. (1977). Eksodus poljoprivrednika. Zagreb: IDIS.
 4. Cifrić, Ivan (2012.) Leksikon socijalne ekologije, Zagreb, Školska knjiga
 5. Sanderson, S.K.(1999.): Social Transformation: A General Theory of Historical Development

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave I načinu ocjenjivanja  
Definicije sociologije, ruralne sociologije; Zašto učimo sociologiju – razlika između znanstvenog i ideološkog pristupa; Društvo, društveno ekonomske formacije i obilježja agrarnih društava Haralambos, M. (2002.): Sociologija- teme i perspektive, Golden marketing, Tehnička knjiga, Zagreb Ritzer, G. (1997.) Suvremena sociologijska teorija. Globus, Zagreb Sanderson, S.K.(1999.): Social Transformation: A General Theory of Historical Development 1
2. Društveno-ekonomski uvjeti za razvoj poljoprivrede; Društveni uvjeti korištenja zemljišta (kolektivno–javno–privatno–zadružno-državno–društveno-civilno) – rajonizacija i razmještaj poljoprivrede, okrupnjavanje, komasacija i sl. Grahovac, P. (2004): Regionalni razvoj hratske poljoprivrede. Ekonomski fakultet u Zagrebu, Zagreb Ivan Cifrić (2003): Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju ruralnog identiteta, Zagreb 2
3. Brak i obitelj kao društveno ekonomski odnos; Politika, moral, etička i bioetička pitanja; Društveno političke ustanove i institucije; Haralambos, M. (2002.): Sociologija- teme i perspektive, Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb Legradić, R., Lauc, A. (1977.): Dijalektička teorija i praksa društva, Ekonomski fakultet u Osijeku, Osijek 2
4. Problemi ruralnih zajednica i ruralnog prostora: selo, njegova dihotomija i tipologija, oblici socijalne pokretljivosti između sela i grada; Problemi ruralnih zajednica i ruralnog prostora: Siromaštvo i socijalna isključenost; Ivan Cifrić (2003): Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju ruralnog identiteta, Zagreb Štambuk, M., Rogić, I., Mišetić, A. (2002.): Kako modernizacija mijenja hrvatsko selo. Prostor iza. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 2
5. Prvi parcijalni ispit 1,2
6. Poveznice selo-grad i uloga očuvanog ruralnog prostora u postindustrijskim društvima; Promjene u socio-ekonomskoj strukturi ruralne populacije; Ivan Cifrić (2003): Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju ruralnog identiteta, Zagreb Štambuk, M., Rogić, I., Mišetić, A. (2002.): Kako modernizacija mijenja hrvatsko selo. Prostor iza. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 3
7. Ruris i socijalno-ekološka dimenzija društvenog razvoja; Ruris i globalizacijska kretanja; Ivan Cifrić (2003): Ruralni razvoj i modernizacija. Prilozi istraživanju ruralnog identiteta, Zagreb 4
8. Znanstveno-istraživački rad i metodologija znanstvenog istraživanja u ruralnoj sociologiji Haralambos, M. (2002.): Sociologija- teme i perspektive, Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb Štambuk, M., Rogić, I., Mišetić, A. (2002.): Kako modernizacija mijenja hrvatsko selo. Prostor iza. Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb 5
9. Drugi parcijalni ispit 3,4,5

Ispitni rokovi