Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 2. godina » Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji

Troškovi i kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

doc.dr.sc. Ana Crnčan

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa čimbenicima proizvodnje, vrstama troškova i metodama koje se koriste u agroekonomskoj analizi troškova s ciljem održavanje povoljnih odnosa između čimbenika biljne i stočarske proizvodnje, racionalnog obavljanje procesa rada te ostvarivanja ekonomične i rentabilne poljoprivredne proizvodnje.

Ishodi učenja

 1. Identificirati čimbenike poljoprivredne proizvodnje te objasniti obilježja osnovnih i obrtnih sredstava
 2. Imenovati i objasniti troškove sredstava za rad, predmeta rada, rada ljudi te amortizacije i kamata
 3. Prikazati kretanje stalnih, promjenjivih i ukupnih troškova
 4. Proračunati troškove održavanja i optimalni vijek korištenja sredstava mehanizacije
 5. Sastaviti kalkulaciju cijene koštanja i analizirati produktivnost rada, ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje
 6. Objasniti pojam, sadržaj i postupak godišnjeg obračuna poslovanja s osvrtom na planiranje i analizu poslovnog rezultata

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Aktivno sudjelovanje na vježbama 0,6 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
1. Parcijalni ispit 1,5 40% 0%
2. Parcijalni ispit 1,5 40% 0%
Završni ispit - 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Ivanković, M., (2007): Troškovi i izračuni u poljodjelstvu, Agronomski fakultet Mostar
 2. Karić, M., (2002): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 3. Karić, M., (2005): Mikroekonomika, Ekonomski fakultet u Osijeku
 4. Katalog kalkulacija http://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360
 5. href="http://www.tisup.hr/">www.tisup.hr

Izborna literatura/p>

 1. Karić, M., (2003): Ekonomika poduzeća, Ekonomski fakultet u Osijeku
 2. Santini, I. (2002): Troškovi u poslovnom odlučivanju, HIBIS, Zagreb
 3. Internet cjenik sjemena, sadnog materijala, mineralnih gnojiva, pesticida, goriva i ulja, hrane za stoku

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje sa sadržajem modula, potrebnom literaturom, načinom izvođenja i obvezama studenata tijekom nastave
Čimbenici proizvodnje; Stalna sredstva i njihov kapacitet; Obrtna sredstva; Karić (2002), Kalkulacije u poljoprivredi, str.2-8, Određivanje veličine ukupnih, prosječnih i graničnih prinosa; Karić (2002), Kalkulacije u poljoprivredi, str. 8-12., Pojam i oblici proizvodne funkcije; Karić, (2002) Kalkulacije u poljoprivredi, str. 12-18., Karić, (2006), Mikroekonomika, str.14-16, Ivanković (2007), Troškovi, izračuni u poljodjelstvu, str. 17-47. 1
2. Vrste troškova proizvodnje i njihova obilježja u poljoprivrednoj proizvodnji, Matrijalni troškovi; Procjena vrijednosti netržišnih proizvoda; Karić, (2002), Kalkulacije u poljoprivredi, str.19-32., Ivanković (2007), Troškovi, izračuni u poljodjelstvu, str. 56-87. 2
3. Pojam i funkcije amortizacije, Troškovi rada i kamate; Karić (2002), Kalkulacije u poljoprivredi, str. 33-46., Ivanković (2007), Troškovi, izračuni u poljodjelstvu, str. 58-73 2
4. Dinamika troškova, odnos između proizvodnje i troškova, te odnos između troškova i prihoda; Karić (2002), Kalkulacije u poljoprivredi, str.49-72. 3
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Troškovi korištenja mehanizacije; Karić (2002), Kalkulacije u poljoprivredi, str. 73-92. 4
6. Kalkulacije cijene koštanja, Prenošenje troškova na proizvode i usluge; Karić, (2002) Kalkulacije u poljoprivredi str.93-108. 5
7. Kalkulacije; pojam, vrste i namjena kalkulacije; Utvrđivanje izravnih i općih troškova; Metode izračunavanja cijene koštanja; Kalkulacija troškova korištenja građevinskih objekata; Kalkulacija troškova korištenja sredstava mehanizacije; Analitičke kalkulacije; Kalkulacija na temelju varijabilnih troškova; Diferencijalna kalkulacija; Karić, (2002) Kalkulacije u poljoprivredi str.109- 125. Katalog kalkulacija http://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 Investicijske kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji; Dinamičke i statičke metode investicijske kalkulacije; Karić, Kalkulacije u poljoprivredi (2002), str.125-136., Karić (2006), Mikroekonomika str.312- 342. 5
8. Mjerila uspjeha proizvodnje; proizvodnost rada, ekonomičnost i rentabilnost; Karić, (2002), Kalkulacije u poljoprivredi str.144-150. 5
9. Obračuni poslovanja; Karić, (2002), Kalkulacije u poljoprivredi str.137-143, Ivanković (2007), Troškovi, izračuni u poljodjelstvu, str. 191-204. 6
Drugi parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi