Agrarno poduzetništvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Jelena Kristić , Dr.sc.

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa pretpostavkama poduzetničkog djelovanja, te ih osposobiti za samostalno poduzetničko ponašanje, planiranje i poduzetničko upravljanje poljoprivrednim gospodarstvima.

Ishodi učenja

 1. Prepoznati osnovne definicije poduzetništva (sličnosti i razlike) i njegov povijesni razvoj
 2. Opisati značenje i utjecaj razvoja poduzetništva u poljoprivredi na nacionalni gospodarski razvoj
 3. Objasniti dijelove poduzetničkog procesa
 4. Razumjeti osobitosti poduzetničkog pothvata u poljoprivrednoj proizvodnji
 5. Protumačiti činitelje koji utječu na uspješnost primjene agrarnog poduzetništva, predrasude i ograničenja
 6. Planirati poduzetnički pothvat i primijeniti fizičku i financijsku analizu u poslovnom planu,
 7. Osmisliti ideju, identificirati potrebne informacije (internet baze), sastaviti poslovni plan
 8. Primijeniti inovativnost u poljoprivrednoj proizvodnji i ocijeniti ekonomsku opravdanost poduzetničkog pothvata

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Agrarno poduzetništvo
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže
Šifra modula (nastavnički portal): 41337
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi, izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 55 1,83 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 20 0,67 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Deže, J., i sur (2008): Agroekonomika, Sveučilišni priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, OBŽ, Osijek
 2. Deželjin, J., i sur. (1999): Poduzetnički menedžment- izazov, rizik i zadovoljstvo. Alinea Zagreb
 3. Žanić, V. (2005): Poslovni plan poduzetnika, Ministarstvo gospodarstva RH, Masmedia, Zagreb (knjiga)

Izborna literatura

 1. Hisrich R.D., Peters M.P., Shepherd D.A. (2011): Poduzetništvo,MATE, Mc Graw Hill, sedmo izdanje (udžbenik)
 2. Kolaković M. (2006): Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija Zagreb (udžbenik)
 3. Allen K.R. (1999.): Growing and Managing an Entrepreneurial Business, Houghton Mifflin Company, Boston, New York (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Agrarno poduzetnišvo-značenje, perspekive i otpori, strateški ciljevi agrarnog poduzetništva, Deže, str. 3-11. 1
2. Poduzetništvo u teoriji i poljoprivrednoj gospodarskoj praksi-temeljni pojmovi o poduzetništvu, teorijski pristup poduzetništvu, poduzetništvo u hrvatskoj teoriji i praksi, Deželjin, 33-47. 1,2
3. Pretpostavke koje potiču i predrasude kao kočnica razvoja poduzetništva, interno i eksterno okruženje, Deželjin, 49-52. 2,3
4. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Poduzetnički proces, društveno gospodarska obilježja koja određuju poduzetnički proces u poljoprivredi, Deže, str. 22-33 5
5. Načini realizacije poduzetničke prilike, Deže, str. 11-16. 5
6. Oblici primjene poduzetništva-individualno, kolektivno, eksterno, interno poduzetništvo, Deželjin, 52-59. 5
7. Posebni poduzetnički oblici – transformacije i integracije, Deželjin, 132-134 5
8. Razdoblja u realizaciji poduzetničkog pothvata, Deželjin, 245-247. 5
9. Drugi parcijalni ispit 4,5
Poslovno planiranje, vrste i oblici fizičke i financije analize, Žanić, str. 15-41. 6,7
10. Tržišna analiza, planiranje marketinških aktivnosti, Žanić, str. 42-51. 6,7
11. Tehnološka analiza, plan proizvodnje i proračun prihoda, plan potrošnje i proračun troškova, Lokacijska i ekološka analiza Žanić, str. 53-61. 6,7
12. Financijska analiza, izrada tijeka novca, izračun ekonomskih pokazatelja uspješnosti poslovnog pothvata, Žanić, str. 63-102 6,7,8
13. Prezentacije seminarskih radova  
14. Treći parcijalni ispit 6,7,8

Ispitni rokovi

Redoviti studenti

Ispit Vrijeme
20.09.2016. utorak 14.00 h
08.11.2016. utorak 14.00 h
10.01.2017. utorak 14.00 h
31.01.2017. utorak 14.00 h
14.02.2017. utorak 14.00 h
04.04.2017. utorak 14.00 h
02.05.2017. utorak 14.00 h
27.06.2017. utorak 14.00 h
11.07.2017. utorak 14.00 h
29.08.2017. utorak 14.00 h
12.09.2017. utorak 14.00 h
20.09.2017. utorak 14.00 h

Izvanredni studenti

Ispit Vrijeme
20.09.2016. utorak 15.00 h
08.11.2016. utorak 15.00 h
10.01.2017. utorak 15.00 h
31.01.2017. utorak 15.00 h
14.02.2017. utorak 15.00 h
04.04.2017. utorak 15.00 h
02.05.2017. utorak 15.00 h
27.06.2017. utorak 15.00 h
11.07.2017. utorak 15.00 h
29.08.2017. utorak 15.00 h
12.09.2017. utorak 15.00 h
20.09.2017. utorak 15.00 h