Biljna proizvodnja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Manda Antunović

Suradnici

Prof.dr.sc. Mirta Rastija

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s ciljem uzgoja i agrotehnikom proizvodnje najvažnijih biljnih vrsta žitarica i industrijskog bilja u Republici Hrvatskoj (pšenica, kukuruz, ječam, šećerna repa, suncokret, soja, uljana repica).

Ishodi učenja

 1. Opisati porijeklo, morfološku građu, značaj i definirati ciljeve prozvodnje te upotrebu u svakodnevnom korištenju žitarica i industrijskog bilja u prehrani ljudi, ishrani životinja, farmaceutskoj industriji i u novije vrijeme za dobivanje energije,
 2. Analizirati prinose u Republici Hrvatskoj i usporediti ih s rezultatima u Europi i svijetu.
 3. Opisati i objasniti utjecaj vremenskih prilika i kvalitete tla na prinos i kvalitetu uroda žitarica i industrijskog bilja.
 4. Opisati tehnologiju proizvodnje najzastupljenijih žitarica i industrijskih kultura u Hrvatskoj, način ubiranja te opisati uvjete i način predaje uroda otkupljivaču.
 5. Ukazati na zakonske regulative (ako su prisutne kod određene kulture) uzgoja i prodaje uroda.
 6. Analizirati dostupne informacije na web stranicama s ciljem pronalaženja korisnih informacija vezanih za proizvodnju na mjerodavnim web stranicama (Ministarstvo poljoprivrede, Narodne novine...)

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Biljna proizvodnja
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Manda Antunović
Šifra modula (nastavnički portal): 41271
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 75 2,5 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Kovačević, V. i Rastija, M. (2014.): Žitarice. dostupno na web stranici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku (www.pfos.hr)
 2. Stanačev, S. (1979.):Šećerna repa. Nolit. Beograd.
 3. Pospišil, A. (2010. ): Ratarstvo- I dio. Zrinski d.d., Čakovec.
 4. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, Zrinski d.d., Čakovec.
 5. Vratarić, M. i sur. (2004.): Suncokret. Poljoprivredni institut Osijek.
 6. Vratarić, M. i Sudarić, A. (2008.):Soja. Poljoprivredni institut Osijek.
 7. Tijekom izvođenja nastave odrediti će se najnoviji radovi objavljeni u referentnim međunarodnim časopisima koji će služiti za pripremu seminara

Izborna literatura

 1. web stranice s ciljem pronalaženja korisnih informacija vezanih za nove zakonske regulative vezane uz poljoprivrednu proizvodnju (Ministarstvo poljoprivrede, Narodne novine...)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, tematskim cjelinama, potrebnom literaturom, načinima provođenja nastave i ispita te obavezama studenata tijekom nastave. -
Biljna proizvodnja i ratarstvo. Podjela ratarskih usjeva. Kapaciteti za ratarsku proizvodnju, proizvodnja i prosječni prinosi ratarskih usjeva u Hrvatskoj i svijetu. Podjela žitarica. Gospodarsko značenje, rasprostranjenost i upotreba žitarica. Osnovna morfološka svojstva žitarica. Zrno žitarica – anatomska građa, kemijski sastav. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 1.- 19. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 1.-6. Web stranice Državnog zavoda za statistiku (www.dzs.hr) 1-2
2. Biološka svojstva žitarica. Fenološke faze – faze rasta i razvoja, stadiji razvoja, etape organogeneze. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 19.-30. 1
3. Agroekološki uvjeti uzgoja žitarica. Komponente prinosa i formiranje prinosa žitarica. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 30.-39. 3
4. Prvi parcijalni ispit -
  Pšenica- gospodarski značaj, upotreba, rasprostranjenost i proizvodnja u Republici Hrvatskoj; osnovna sistematika, morfološka i biološka svojstva; sorte pšenice i kvaliteta zrna. Agroekološki uvjeti proizvodnje pšenice. Tehnologija proizvodnje. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 47.-54., 61.-68., 89.-101. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 7.-35. 1-6
5. Ječam, raž, triticale, zob – gospodarski značaj i upotreba; osnovna morfološka i biološka svojstva; agroekološki uvjeti proizvodnje; sorte; tehnologija proizvodnje. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 105.-124. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 36.-82. 1-6
6. Kukuruz – gospodarski značaj, upotreba, rasprostranjenost i proizvodnja u Republici Hrvatskoj; osnovna sistematika, morfološka i biološka svojstva; uloga agroekoloških uvjeta u uzgoju kukuruza i faze rasta i razvoja; hibridi kukuruza i određivanje trajanja vegetacije; tehnologija proizvodnje kukuruza. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 125.-131., 134.-137., 141.-143., 147.- 154., 178.-190. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 83.-116. 1-6
7. Drugi parcijalni ispit -
Značaj i podjela te ciljevi proizvodnje i upotreba industrijskog bilja u svakodnevnom korištenju proizvoda u prehrani ljudi, ishrani životinja i farmaceutskoj industriji te za dobivanje energije. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, str. 1.-9., 205.-206. 1-2
8. Porijekolo šećerne repe, morfologija i usporedba prinosa u Hrvatskoj i svijetu. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, str. 205.-222. 1-2
9. Utjecaj vremenskih prilika i kvalitete tla na prinos i kvalitetu uroda šećerne repe. Faze rasta i razvoja šećerne repe. Pokazatelji kvalitete korijena šećerne repe. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, str. 214-216; 222.-226.; Stanačev, S. (1979.):Šećerna repa, str.78.-109. 3
10 Tehnologija proizvodnje šećerne repe. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, str. 227.-257. 4-6
11. Treći parcijalni ispit -
  Površine, porijeklo i morfologija suncokreta. Tehnologija uzgoja i utjecaj vremenskih prilika na prinos i kvalitetu suncokreta. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, str. 3.-45. Vratarić, M. i sur. (2004.): Suncokret, str. 43.-65., 187.-211, 1-6
12. Površine, porijeklo i morfologija uljane repice. Tehnologija uzgoja i utjecaj vremenskih prilika na prinos i kvalitetu uljane repice. Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo II dio- industrijsko bilje, str. 46.-81. 1-6
13. Površine, porijeklo i morfologija soje. Tehnologija uzgoja i utjecaj vremenskih prilika na prinos i kvalitetu soje. Pospišil, A. (2010. ): Ratarstvo- I dio, str. 153.-174., Vratarić, M. i Sudarić, A. (2008.):Soja, str. 1.-261. 1-6
14. Terenska nastava na polju- upoznavanje s morfologijom i trenutnim stanjem usjeva na polju. 1-6
15. Četvrti parcijalni ispit  

Ispitni rokovi