Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 3. godina » Hranidba domaćih životinja i proizvodnja hrane

Hranidba domaćih životinja i proizvodnja hrane

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Matija Domaćinović

Suradnici

doc.dr.sc. Ivana Prakatur

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovama hranidbe domaćih životinja, sa nutritivnim karakteristikama krmiva u hranidbi životinja i tehnologijom hranidbe pojedinih vrsta i kategorija životinja.

Ishodi učenja

 1. Razlikovati anatomske i fiziološke karakteristike probavnog sustav pojedinih životinja i definirati pojam probavljivost te nabrojiti i objasniti o čemu ovisi
 2. Klasificirati hranjive tvari i nabrojati važnije predstavnike i opisati njihovu fiziološku ulogu u organizmu domaćih životinja
 3. Objasniti izračunavanje energetske vrijednosti krmiva u praktičnim novijim energetskim jedinicama
 4. Definirati kemijski sastav i hranidbenu vrijednost krmiva i objasniti mogućnost njihove primjene u hrani životinja
 5. Objasniti primjenu tehnologije hranidbe pojedinih vrsta i kategorija životinja
 6. Objasniti izračunavanje obroka i smjesa u hranidbi pojedinih kategorija goveda svinja i peradi.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,28 80% 0%
Završni ispit 1,32 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2006.
 2. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 1999.
 3. Z. Uremović (2004): Govedarstvo, Agronomski fakultet Zagreb, 2004.
 4. Kralik G., G. Kušec, D. Kralik, V. Margeta, (2007): Svinjogojstvo, biološki i zootehnički principi, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2007.
 5. Senčić, Đ. (2011): Tehnologija peradarske proizvodnje. Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2011.

Izborna literatura

 1. M. Brinzej i sur. (1991) : Stočarstvo. Školska knjiga – Zagreb, 1991.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Važni pojmovi u hranidbi životinja i njihovo značenje. Anatomske i fiziološke karakteristike probave životinja. Kemijski sastav biljne i životinjske stanice. Probavljivost i čimbenici probave. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 19- 38 str. 1
2. Organske hranjive tvari- ugljikohidrati i masti, kemijske, karakteristike, nutritivni i fiziološki značaj pojedinih predstavnika, proces probave ugljikohidrata i masti. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 39- 61 str. 2
3. Bjelančevine, voda i makroelementi te njihov nutritivni značaj u hranidbi životinja. Podjela bjelančevina i aminokiselina. Putevi primanja i izlučivanja vode iz organizma životinje. Nutritivni značaj makrominerala i simptomi nedostatka. Proces probave bjelančevina. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 61-91 str. 2
4. Izračunavanje probavljivosti u krmivima. Energetske jedinice, praktične jedinice, novije jedinice energetske vrijednosti. Izračun energetske vrijednosti krmiva prema pojedinim jedinicama. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 14-21 str. i 30-50 str. 3
5. Prvi parcijalni ispit 3
Mikroelementi i vitamini, izvori, funkcija u organizmu, simptomi manjka jednog ili više minerala i vitamina u hrani. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 91-135 str. 2
6. Drugi parcijalni ispit 1,2
Podjela krmiva i osnovne značajke pojedinih skupina krmiva. Zelena voluminozna krmiva, kemijski sastav i nutritivna vrijednost kod pojedinih vrsta životinja. Konzerviranje zelene mase sušenjem. Sijeno kao komponenta obroka različitih vrsta životinja. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 207-228 str. 4
7. Silaža kao svježe voluminozno krmivo. Kemijski sastav, način spremanja silaže, vrste silaže. Količine silaže u obroku pojedinih vrsta životinja. Sočna voluminozna krmiva. Gruba voluminozna krmiva. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 228-255 str. 4
8. Koncentrirana krmiva u hrani domaćih životinja – žitarice, leguminoze, uljarice. Kemijski sastav i nutritivna vrijednost za pojedine vrste životinja. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 256-280 str. 4
9. Nusproizvodi prehrambene i prerađivačke industrije, biljnog i životinjskog porijekla. Mineralna krmiva i krmne masti. Koncentrirane krmne smjese Hranidbeni značaj i korištenje u hranidbi životinja. M. Domaćinović (2006): Hranidba domaćih životinja, Poljoprivredni fakultet Osijek 2006. 281-340 str. 4
10. Treći parcijalni ispit 4
Određivanje potreba na hranjivim tvarima različitih kategorija goveda. Sastavljanje obroka i smjesa za hranidbu rasplodnih krava ovisno o razdoblju proizvodnog ciklusa. Specifičnosti hranjenja teladi te rasplodnog podmlatka. Hranidba tovne junadi. Z. Uremović, i sur.: Govedarstvo, Agronomski fakultet Zagreb, 2004. 60-80 str; 90-115; 165-171 str.;175-195 str. 5
11. Vježbe izračunavanja normi i sastavljanja obroka za hranidbu pojedinih kategorija goveda. Sastavljanje receptura za kompletne i dopunske krmne smjese za telad, mliječne krave i tovnu junad. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 53-83 str. 6
12. Značaj izbora krmiva i njihova priprema u hranidbi svinja. Normiranje hranjivih potreba različitih kategorija svinja, te izračunavanje obroka i smjesa pojedinih kategorija. Tehnologija hranidbe pojedinih kategorija svinja.313-363 Kralik G. i sur. (2007): Svinjogojstvo, biološki i zootehnički principi, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 313-363 str. 5
13. Vježbe izračunavanja normativa i sastavljanje receptura za smjese prasadi, obroka i smjesa za rasplodne kategorije svinja, te recepture za smjese tovnih svinja. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 96-120 str. 6
14. Značaj izbora krmiva i njihova priprema u hranidbi pojedinih vrsta i kategorija peradi. Normiranje hranjivih potreba različitih kategorija peradi, te izračunavanje obroka i smjesa pojedinih vrsta i kategorija. Tehnologija hranidbe pojedinih vrsta i kategorija peradi. Sastavljanje receptura za kompletne i dopunske krmne smjese peradi. Senčić, Đ. (2011): Tehnologija peradarske proizvodnje. Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet Osijek, 2011. 118-211 str. M. Domaćinović (1999) : Praktikum vježbi hranidbe domaćih životinja. Poljoprivredni fakultet Osijek, 1999. 96-120 str. 120-136 str. 5,6
15. Četvrti parcijalni ispit 5,6

Ispitni rokovi