Osnove agroekologije

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Irena Jug

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Boris Đurđević

Ciljevi predmeta

Studenti trebaju dobiti osnovne informacije o svojstvima i ulozi tla u agroekosustavu, posebice u području zaštite okoliša. Moraju poznavati utjecaj agrokemikalija na tlo i biljke, te utjecaj ekofizioloških čimbenika na biljnu proizvodnju.

Ishodi učenja

 1. razumijeti odnosa tlo-biljka-atmosfera.
 2. opisati fizikalno-kemijska svojstva tla i njihov utjecaj na biopristupačnost elemenata ishrane bilja.
 3. razlikovati neophodne elemente za ishranu bilja od korisnih i toksičnih elemenata, kao i utjecaj mineralnih i organskih gnojiva na okoliš
 4. prepoznati utjecaj agrokemikalija na okoliš, posebice na onečišćenje voda.
 5. izračunati i ispravno primjeniti gnojiva uz analizu tla i biljke
 6. razlikovati oblik i stupanj degradacije tala
 7. razumjeti fiziološke procese biljaka i ulogu pojedinog elementa u njima.
 8. opisati utjecaj činitelja okoliša na biljku te mehanizme kojima biljke prevladavaju stres

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Osnove agroekologije
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Irena Jug
Šifra modula (nastavnički portal): 41349
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Mehanizacija, Zootehnika, Agroekonomika, Hortikultura
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 4 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Vukadinović V., Bertić B.: Praktikum iz agrokemije, Poljoprivredni fakultet Osijek.
 2. Vukadinović V., Bertić B.(2013): Filozofija gnojidbe, Poljjoprivredni fakultet Osijek.
 3. Vladimir i Vesna Vukadinović (2011). Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek
 4. Altieri, M. (1995): Agroecology. Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Schubert, R. (1991): Lerbuch der Őkologie. Gustav Fischer, Stuttgart.
 6. Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu
 7. Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik)

Izborna literatura

 1. SSSA (1996): Methods of Soil Analysis. Part 3-Chemical Methods. American Society of Agronomy, Inc., Madison, Wisconsin, USA)
 2. SSSA (1990): Soil Testing and Plant Analysis. Soil Science of America, Inc. Madison,Wisconsin, USA.
 3. Lambers, H., Chapin, F.S., Pons, T.L. (1998): Plant physiological ecology. Springer – Verlag

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Tlo u funkciji biljnog staništa i filtera Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 1-4
2. Svojstva tla Vukadinović, V. i Vukadinović, V. (2011). Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek Altieri, M. (1995): Agroecology. Cambridge University Press, Cambridge 2
3. Elementi biljne ishrane Vukadinović, V. i Vukadinović, V. (2011). Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek 3,5
4. Polutanti tla (transformacija i transport) Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 3,4
5. Prvi parcijalni ispit 1-5
Utjecaj agrokemikalija na okoliš Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu Altieri, M. (1995): Agroecology. Cambridge University Press, Cambridge 3,4,5
6. Degradacija tla Kisić, I. (2012): Sanacija onečišćenog tla , Udžbenik sveučilišta u Zagrebu 6
7. Primjena mineralnih i organskih gnojiva i kondicionera Vukadinović, V. i Vukadinović, V. (2011). Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek 3,5
8. Učinak gnojiva, izračun i ekonomski efekt Vukadinović, V. i Vukadinović, V. (2011). Ishrana bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek 5
9. Drugi parcijalni ispit 3,4,5,6
Ekosustavi i utjecaj na činitelje biljne proizvodnje Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 1,8
10. Osnovni fiziološki procesi u biljkama Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 7
11. Biotski i abiotski činitelji okoliša Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) 1,8
12. Fiziologija stresa Vukadinović, V., Jug, I., Đurđević, B. (2014): Ekofiziologija bilja. NSS. Osijek. (udžbenik) Lambers, H., Chapin, F.S., Pons, T.L. (1998): Plant physiological ecology. Springer – Verlag 7,8
13. Treći parcijalni ispit 1,7,8
Vježbe iz agroekologije: organska tvar tla 5
14. Vježbe iz agroekologije: analiza elemenata u tlu i biljci 5
15. Vježbe iz agroekologije: analiza toksičnih i potencijalno štetnih elemenata u tlu 5
16. Četvrti parcijalni ispit 5

Ispitni rokovi

Datum

Ispitni rok

Dan

Vrijeme

Usmeni

Pismeni

13. 11. 2017.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

15. 01. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

05. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

19. 02. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 04. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

14. 05. 2018.

izvanredni

ponedjeljak

900

x

x

18. 06. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

09. 07. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

03. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x

17. 09. 2018.

redovni

ponedjeljak

900

x

x