Lokacija: Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek » Nastava » Studiji » Preddiplomski sveučilišni studij » Agroekonomika » 3. godina » Osnove proizvodnje žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Osnove proizvodnje žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Mirta Rastija

Suradnici

dr.sc. Ivana Varga
doc.dr.sc. Dario Iljkić
izv.prof.dr.sc. Ranko Gantner
Prof.dr.sc. Gordana Bukvić
Prof.dr.sc. Manda Antunović

Ciljevi predmeta

Upoznavanje studenata s morfološkim i biološkim svojstvima, te tehnologijom proizvodnje najvažnijih žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Ishodi učenja

 1. Klasificirati ratarske kulture
 2. Objasniti značaj žitarica, industrijskog i krmnog bilja u poljoprivrednoj proizvodnji te njihovu ulogu u gospodarstvu i proizvodnji hrane i sirovina
 3. Opisati morfološka i biološka svojstva najznačajnijih ratarskih kultura u Republici Hrvatskoj
 4. Opisati specifične potrebe pojedinih ratarskih kultura za agroekološkim uvijetima tijekom životnog ciklusa
 5. Opisati tehnologiju proizvodnje najrasprostranjenijih žitarica, industrijskog i krmnog bilja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 3,0 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Kontinuirano praćenje i provjeravanje znanja (parcijalni ispiti) 1,2 80% 0%
Završni ispit 1,4 0% 80%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Kovačević, V., Rastija, M. (2014.): Žitarice. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku (udžbenik dostupan na web-stranicama Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku)
 2. Pospišil, A. (2010.): Ratarstvo, I. dio. Biblioteka znanstveno popularna djela, Zrinski, d.d., Čakovec
 3. Pospišil, M.(2013.): Ratarstvo II dio – industrijsko bolje, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 4. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z. (2009.): Lucerna. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku.
 5. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R. (2012.): Grašak. Sveučilišni udžbenik. Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 6. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G. (2008.): Trave za proizvodnju krme i sjemena. Sveučilišni udžbenik. Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb

Izborna literatura

 1. Pospišil, A., Pospišil, M. (2013.): Ratarstvo – praktikum. Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet
 2. Gotlin, J., Pucarić, A. (1979.): Specijalno ratarstvo (I. dio). Sveučilišna naklada Liber, Zagreb.
 3. Grupa autora. 1986.: Posebno ratarstvo (I.dio). Naučna knjiga, Beograd.
 4. Pucarić, A., Ostojić, Z., Čuljat, M. (1997.): Proizvodnja kukuruza, Hrvatski zadružni savez, Zagreb.
 5. Stanaćev, S. (1979.): Šećerne repa. Nolit.Beograd.
 6. Vratarić, M. i sur. (2004): Suncokret. Polj. institut. Osijek.
 7. Mustapić i sur. (1984.): Uljana repica. NIRO „Zadrugar“ Sarajevo.
 8. Vratarić M., Sudarić A. (2008): Soja. Poljoprivredni institut Osijek.
 9. Alibegović-Grbić, S., Erić, P., Vuković, S., Ćupina B., Dubljević, R., Ivanovski, P. R., Prentović, T., Gatarić, Đ., Nedović, B. (2005): Unapređenje proizvodnje krme na oranicama. Sveučilišni udžbenik. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredni fakultet. Sarajevo.
 10. Antov, G., Čobić, T., Antov, A. (2004.): Siliranje i silaža.Monografija. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu. ISBN 86-7520-47-1.
 11. Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V., Mikić, A. (2007): Jednogodišnje krmne mahunarrke. Monografija, Institut za ratarstvo i povrtlarstvo, Novi Sad.
 12. Vuković, S. (1999): Krmno bilje. Sveučilišni udžbenik. Beograd.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, tematskim cjelinama, potrebnom literaturom, načinima provođenja nastave i ispita te obavezama studenata tijekom nastave.  
Podjela ratarskih usjeva. Gospodarski značaj, upotreba, rasprostranjenost, proizvodnja i prosječni prinosi žitarica u Hrvatskoj i svijetu. Podjela žitarica. Svojstva strnih i prosolikih žitarica. Rasprostranjenost i upotreba žitarica. Morfološka svojstva pšenice, ječma, zobi, raži i kukuruza. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 1- 15. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 1-6, 10-15, 39-44, 55-58, 90-96. 1,2
2. Zrno žitarica – anatomska građa, kemijski sastav, upotreba i prerada zrna. Rast i razvoj pšenice i kukuruza. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 15- 24., 141-147. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 15-24. 3
3. Agroekološki uvjeti uzgoja žitarica. Komponente prinosa i formiranje prinosa žitarica. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 30-39 4
4. Pšenica- botanička sistematika. Ozime i jare pšenice. Sorte i kvaliteta zrna. Agroekološki uvjeti proizvodnje. Tehnologija proizvodnje pšenice – plodored i obrada tla, potrebe za hranivima i gnojidba, sjetva (rokovi, sjetvena norma, način sjetve), njega i zaštita usjeva, žetva pšenice. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 47-54, 61-68, 89-101. 3-5
5. Ječam, zob, raž, tritikale – Osnovna sistematika, ozime i jare forme. Agroekološki uvjeti proizvodnje. Sorte i kvaliteta zrna pivarskog i krmnog ječma. Tehnologija proizvodnje. Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 105-124. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 36-82. 3-5
6. Kukuruz- Podrijetlo i sistematika. Hibridi kukuruza. Načini korištenja kukuruza. Uloga agroekoloških uvjeta u uzgoju kukuruza. Tehnologija proizvodnje kukuruza (plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva, zaštita, berba). Kovačević i Rastija, Žitarice, str. 125-131, 134-137, 141-143, 147-154, 178-190. Pospišil, Ratarstvo I. dio, str. 83-116.Ponavljanje nastavne cjeline 3-5
7. Prvi parcijalni ispit 1-5
Značaj i rasprostranjenost šećerne repe. Površine i prinosi u svijetu i Hrvatskoj. Proizvodi od repe. Morfološka svojstva.Tehnološka kvaliteta korijena šećerne repe. Forme sjemena. Agroekološki uvjeti za proizvodnju repe. Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 202- 226. 2-4
8. Plodored i predusjev. Sustavi obrade tla za šećernu repu. Potrebne količine hraniva za šećernu repu i gnojidba organskim i mineralnim gnojivima Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 227– 242. 5
9. Važnost roka sjetve, izbor sjemena i kultivara, raspored biljaka i vegetacijski prostor u proizvodnji. Mjere njege. Značaj suzbijanja korova, zaštite od bolesti i štetnika te navodnjavanja. Zrelost šećerne repe. Važnost roka vađenja te uskladištenja na prinos i kvalitetu šećerne repe Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 243 – 258 5
10. Uljarice- značaj , površine i prinosi. Morfološka svojstva suncokreta, uljane repice i soje. Zahtjevi uljarica prema agroekološkim uvjetima. Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 3-29 i 46 - 64, Pospišil, A.(2010.): Ratarstvo – I dio str. 153 – 165. 2-4
11. Zahtjevi suncokreta, uljane repice i soje prema plodoredu i predusjevu, obrada tla i sjetva. Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 29 – 38., i 64. – 66. Pospišil, A.(2010.): Ratarstvo – I dio str. 165- 172 5
12. Gnojidba uljarica. Mjere njege u proizvodnji suncokreta, uljane repice i soje. Žetva. Pospišil, M. Ratarstvo II dio – industrijsko bolje str. 38- 45., i 66- 81. Pospišil, A.(2010.): Ratarstvo – I dio str. 172 – 174. 5
13. Drugi parcijalni ispit 2-5
Tehnologija proizvodnje smjesa žitarica (raž, ječam, tritikale, zob, kukuruz, sirak) i jednogodišnjih leguminoza za hranidbu domaćih životinja- plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, mjere njege, ubiranje usjeva, načini korištenja, prinosi. Vuković, Krmno bilje, str. 77-126. Tehnologija proizvodnje jednogodišnjih krmnih mahunarki (krmni grašak, soja, grahorice). Značaj krmnih mahunarki u hranidbi domaćih životinja, plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, mjere njege, ubiranje usjeva, načini korištenja, prinosi. Erić i sur., Jednogodišnje krmne mahunarke, str. 47-145; 189-210. 3-5
14. Tehnologija proizvodnje višegodišnjih krmnih leguminoza (lucerna, crvena djetelina, bijela djetelina,). Plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, mjere njege, košnja, način korištenja, prirodi zelene mase i suhe tvari. Stjepanović i sur., Lucerna. (odabrana poglavlja) 3-5
15. Travnjaštvo. Prirodni i sijani travnjaci. Način korištenja travnjaka – livade i pašnjaci. Stjepanović i sur. (2008.): Trave za proizvodnju krme i sjemena (odabrana poglavlja) 3-5
Treći parcijalni ispit 3-5

Ispitni rokovi

Izvanredni ispitni rok  
8. studenoga 2016. u 12 sati
17. siječnja 2017. u 12 sati
Zimski ispitni rok  
2. veljače 2017. u 9 sati
23. veljače 2017. u 9 sati
Izvanredni ispitni rok  
4. travnja 2017. u 12 sati
9. svibnja 2017. u 12 sati
Ljetni ispitni rok  
27. lipnja 2016. u 9 sati
11. srpnja 2016. u 9 sati
Jesenski ispitni rok  
1. rujna 2017. u 9 sati
15. rujna 2017. u 9 sati
Dekanski rok  
20. rujna 2017. u 9 sati

 

Konzultacije: svaki petak od 12 do 14 sati