Planiranje u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

doc.dr.sc. Jelena Kristić
Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Ciljevi predmeta

Osposobiti student za planiranje troškova sirovina, pomoćnog materijala, rada ljudi i strojeva, izradu planske i obračunske kalkulacije pri organiziranju biljne i stočarske proizvodnje te sastavljanje proizvodno-financijskih planova.

Ishodi učenja

 1. Izreći definiciju pojma, ciljeva i procesa planiranja te strategije i vrste planova
 2. Identificirati čimbenike biljne i stočarske proizvodnje
 3. Normirati učinak rada ljudi i strojeva, planirati utrošak sirovina i pomoćnog materijala
 4. Prikazati tehnološku kartu proizvodnje pojedinih linija
 5. Planirati troškove sirovina, pomoćnog materijala, rada ljudi i strojeva te proračunati plansku i obračunsku
 6. Kalkulaciju pri organiziranju biljne i stočarske proizvodnje
 7. Sastaviti poslovni plan te izračunati proizvodnost rada, ekonomičnost i rentabilnost proizvodnje

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Planiranje u poljoprivredi
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže
Šifra modula (nastavnički portal): 41279
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Deže J i sur. (2008): Agroekonomika, Sveučilišni priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, OBŽ, Osijek, http://www.obz. hr/hr/pdf/poljoprivredni_info_pult/2010/Agroekonomika.pdf
 2. Domaćinović, M. i sur. (2008): Proizvodnja mlijeka, Sveučilišni priručnik, Poljoprivredni fakultet Osijek, OBŽ,
 3. Gulin, D., Tušek, B. Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kontrola i analiza, Hrvatska zajednica računovodstva i financijskih djelatnika, Zagreb
 4. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 5. Osmanagić Bedenik N. (2002.): Operativno planiranje, Školska knjiga, Zagreb
 6. Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb
 7. Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb
 8. Weihrich, H., Koontz, H. (1993): Menedžment, MATE, Zagreb

Izborna literatura

 1. Kuvačić, N. (2003.): Biznis- plan ili poduzetnički projekt, Beretin d.o.o. Split
 2. Agrotehnika proiozvodnje pojedinih kultura, http://www.savjetodavna.hr/?page=publikacije,189
 3. Internet cjenik sjemena, sadnog materijala, mineralnih gnojiva, pesticida, goriva i ulja, hrane za stoku
 4. Katalog kalkulacija, http://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360
 5. MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, http://www.messis.hr/;
 6. Ministarstvo gospodarstva RH (2004.): Poslovni plan poduzetnika, Masmedia, Zagreb
 7. Program ruralnog razvoja Repbulike Hrvatske za razdoblje od 2014-2020. god. Ministarstvo poljoprivrede
 8. Uredba o vrednovanju gospodarskog programa, ttp://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_06_66_1299.html
 9. Uredba o vrednovanju gospodarskog programa, http://www.propisi.hr/print.php?id=12360

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Pojam i proces planiranja; Ciljevi planiranja; Vrste planova; Osmangić Bedenik, 1
2. Osnovne cjeline pri izradi poslovnih planova; Planiranje specijalizacije i diverzifikacije; Osmangić Bedenik, 2
3. Planiranje strukture stada i reprodukcije; Planiranje razvoja stočarske proizvodnje; Osmangić Bedenik, 3
4. Planiranje rada i radnih procesa u stočarskoj proizvodnji; Osmangić Bedenik, 3
5. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Organizacija i fiziologija rada; Studij rada; Kronografsko snimanje pogonskih i priključni strojeva pri obavljanju radova u polju; Klasifikacija radnih operacija; Obrada liste snimanja; Analiza utroška vremena; Projektiranje standardnih vremena i izračunavanje učinka-norme rada ljudi i strojeva Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb Žugaj, M., Šehanović, J., Cingula, M. (2004.): Organizacija, Tiva, Varaždin MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, http://www.messis.hr/ 3
6. Organizacija osnovne obrade i predsjetvene pripreme tla; Organizacija sjetve i sadnje usjeva; Organizacija gnojidbe, zaštite usjeve od korova, bolesti, štetnika i međuredne obrade; Organizacija žetve ili berbe uroda; Organizacija transporta u poljoprivredi; Projektiranje informacijskog sustava za operativno planiranje; Izrada tehnološke karte biljne proizvodnje Sikavica, P. (2011.): Organizacija, Školska knjiga, Zagreb Weihrich, H., Koontz, H. (1993): Menedžment, MATE, Zagreb MESSIS: Cjenik poljoprivrednih strojeva i opreme, http://www. messis.hr/ Savjetodavna služba, Agrotehnika proiozvodnje pojedinih kultura, http://www. savjetodavna.hr/?page=publikacije,189 3,4
7. Drugi parcijalni ispit 3,4
8. Pojam i vrste troškova; Troškovi materijala u biljnoj i stočarskoj proizvodnji; Izračunavanje troškova rada traktora; Varijabilni ili promjenjivi troškovi; Troškovi goriva i ulja; Obračun amortizacije: vremenska linearna ili ravnomjerna, aritmetička i geometrijska degresivna, digitalna i funkcionalna amortizacija; Planiranje troškova održavanja; Fiksni ili stalni troškovi; Troškovi smještaja, kamata i opći troškovi; Troškovi rada priključnog oruđa; Ukupni troškovi rada ljudi i strojeva; Cijena rada strojeva po satu i hektaru; Planiranje otplate zajma; Izrada planske i obračunske kalkulacije za pojedine linije poljoprivredne proizvodnje; Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb Katalog kalkulacija, http://www. savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 5
9. Izrada proizvodno-financijskog plana; Izračunavanje proizvodnosti rada, ekonomičnosti i rentabilnosti poljoprivredne proizvodnje. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Relić, B. (1996.): Financijske tablice, Računovodstvo i financije, Zagreb Katalog kalkulacija, http://www.savjetodavna.hr/?page=savjeti,306,360 6
10. Završni ispit  

Ispitni rokovi

Ispit Vrijeme
20.09.2016. četvrtak 10.00 h
03.11.2016. četvrtak 10.00 h
12.01.2017. četvrtak 10.00 h
02.02.2017. četvrtak 10.00 h
16.02.2017. četvrtak 10.00 h
06.04.2017. četvrtak 10.00 h
04.05.2017. četvrtak 10.00 h
29.06.2017. četvrtak 10.00 h
13.07.2017. četvrtak 10.00 h
31.08.2017. četvrtak 10.00 h
14.09.2017. četvrtak 10.00 h
20.09.2017. četvrtak 10.00 h