Računovodstvo u poljoprivredi

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec

Suradnici

doc.dr.sc. Ana Crnčan

Ciljevi predmeta

Objasniti značaj i ulogu računovodstva u poduzeću, knjigovodstvene sustave, računovodstvene izvještaje te metode analize financijskih pokazatelja uspjeha poslovanja poduzeća.

Ishodi učenja

 1. Objasniti pojam, strukturu i osnovna obilježja računovodstava,
 2. Opisati osnove i metode knjigovodstva,
 3. Razlikovati temeljne računovodstvene kategorije,
 4. Protumačiti temeljna računovodstvena izvješća,
 5. Analizirati financijske izvještaje te izračunati pokazatelje uspjeha poslovanja poduzeća,
 6. Opisati posebnosti računovodstva u poljoprivredi.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 2,4 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,6 20%
Izlaganje seminarskog rada 0,4 20%
Prvi parcijalni ispit 0,6 30% -
Drugi parcijalni ispit 0,6 30% -
Završni ispit 1,2 - 60%
Ukupno 6 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Anthony, N.R. (1998.): Pregled osnova računovodstva, Jakubin i sin, Zagreb
 2. Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kntrola i analiza, HZRIFD, Zagreb
 3. Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 4. Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek
 5. Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb
 6. Zakon o računovodstvu, NN 109/07, 54/13
 7. FADN HR, http://www.savjetodavna.hr/?page=projects,15

Izborna literatura

 1. Meigs & Meigs, (1999.): Računovodstvo: Temelj poslovnog odlučivanja (prijevod), Mate, Zagreb
 2. Skupina autora, (2009.): Računovodstvo proizvodnje, RRiF, Zagreb
 3. Hrvatski standardi financijskog izvještavanja, http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_30_992.html
 4. Kontni ili računski plan, http://www.rrif.hr/dok/preuzimanje/RRIF-RP2013.pdf

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave
Pojam, zadatci, uloga i osnovna obilježja računovodstva u poduzeću; Podjela računovodstva sa stajališta poslovanja i računovodstvene djelatnosti; Računovodstvene informacije i njihovi korisnici; Anthony, N.R. (1998.): Pregled osnova računovodstva, Jakubin i sin, Zagreb Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb Zakon o računovodstvu, NN 109/07, 54/13 1
2. Osnove i zadatci knjigovodstva; Sustavi i metode knjigovodstva; Knjigovodstvene isprave; Poslovne knjige; Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb FADN HR, http://www.savjetodavna.hr/?page=projects,15 2
3. Pravila i sustavi unosa poslovnih promjena; Konta i kontni plan; Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb Kontni ili računski plan, http://www.rrif.hr/ dok/preuzimanje/RRIF-RP2013.pdf 2
4. Temeljne računovodstvene kategorije: imovina (dugotrajna i kratkotrajna), obveze, vlasnički kapital, prihodi i rashodi; Anthony, N.R. (1998.): Pregled osnova računovodstva, Jakubin i sin, Zagreb Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb Zakon o računovodstvu, NN 109/07, 54/13 3
Prvi parcijalni ispit 1,2,3
5. Financijski izvještaji: bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o svim promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje; Anthony, N.R. (1998.): Pregled osnova računovodstva, Jakubin i sin, Zagreb Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb Zakon o računovodstvu, NN 109/07, 54/13 4
6. Analiza financijskih izvještaja: horizontalna i vertikalna; Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kntrola i analiza, HZRIFD, Zagreb Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb 5
7. Proračun ili budžet poduzeća; Financijski pokazatelji; Gulin, D., Tušek, B., Žager, L. (2004.): Poslovno planiranje, kntrola i analiza, HZRIFD, Zagreb Anthony, N.R. (1998.): Pregled osnova računovodstva, Jakubin i sin, Zagreb Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Žager, K., Žager, L. (2007.): Osnove računovodstva, HZRIFD, Zagreb 5
8. Kalkulacije u poljoprivrednoj proizvodnji; Pokazatelji uspješnosti proizvodnje; Karić, M. (2002.): Kalkulacije u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osije 6
9. Posebnosti računovodstva u poljoprivredi, Ranogajec, Lj. (2009.): Računovodstvo u poljoprivredi, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek FADN HR, http://www.savjetodavna. hr/?page=projects,15 6
Drugi parcijalni ispit 4,5,6

Ispitni rokovi