Seoski turizam

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Jadranka Deže

Suradnici

Jelena Kristić , Dr.sc.

Ciljevi predmeta

Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja iz područja suvremenih trendova u razvoju turističke djelatnosti koja se bazira na poljoprivrednim gospodarstvima, odnosno poljoprivrednoj djelatnosti. Cilj je prepoznati turističko seosko obiteljsko gospodarstvo kao gospodarskog subjekta, poreznog obveznika i izvora zapošljavanja u ruralnim sredinama.

Ishodi učenja

 1. Opisati definicije turizma, seoskog turizma, koncepcija i strategija razvoja
 2. Objasniti strateško značenje razvoja seoskog turizma u nacionalnom gospodarstvu
 3. Protumačiti ograničenja razvoja seoskog turizma kontinentalne Hrvatske i mogućnosti za smanjivanje ograničenja
 4. Analizirati pretpostavke razvoja- lokacijske, elemente atraktivnosti, uređenost objekata, zakonske pretpostavke (SWOT analiza)
 5. Klasificirati selektivne oblika turizma na ruralnim područjima u skladu regionalnom master planom razvoja turizma Hrvatske
 6. Poznavati i procijeniti činitelje potražnje i činitelje ponude koji utječu na razvitak seoskog turizma
 7. Potvrditi sinergijski učinak razvoja seoskog turizma na razvoj nacionalnog gospodarstva Republike Hrvatske- ekonomski, socijalni i održivi razvoj.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Seoski turizam
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Jadranka Deže
Šifra modula (nastavnički portal): 41335
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Svi smjerovi, izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 1,67 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 25 0,83 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Ružić, P. (2005): Ruralni turizam, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Pula (knjiga)
 2. WEB,Program ruralnog razvoja od 2014-2020 .http://www.mrrfeu.hr/UserDocsImages/EU%20fondovi/partnerske%20 konzultacije/Program%20ruralnog%20razvoja%202014.-2020..pdf

Izborna literatura

 1. Baćac, R. (2011): Priručnik za bavljenje seoskim turizmom, korak po korak od ideje do uspješnog poslovanja, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Zagreb (priručnik)
 2. Moutinho, Luiz (2005): Strateški menadžment u turizmu. Masmedija, Zagreb (udžbenik)
 3. Lončar Vicković, S., Stober, D. (2011): Tradicijska kuća Slavonije i Baranje, priručnik za obnovu, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Građevinski fakultet u Osijeku, Osijek (priručnik)
 4. Ružić, P. (2011): Ruralni turizam Istre, pretpostavke i činitelji razvoja, stanje i perspektiva, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Zavod za turizam, Pula (knjiga)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Strateško značenje seoskog turizma, WEB 1,2
2. Nastanak i razvoj seoskog turizma, Ružić, str. 12-117. 1,2
3. Osnovni pojmovi i povijest razvoja, ograničenja u razvoju, , Ružić, str. 6-11. 1,2,3
4. Pretpostavke razvoja seoskog turizma-agraktivnost lokacije, uređenost objkata za prihvat turista, atraktivnost ponude, zakonske i ostale pretpostavke, Ružić, str. 33-39. 4
5. Pojam selektivnot turizma, vrste turizma, selektivni oblici: agroturizam, rezidencijalni, zavičajni, sportsko rekreacijskipustolovni, zdravstveni, Ružić, str. 17-22. 5
6. Prvi parcijalni ispit 1-4
Kulturni i vjerski, lovni i ribolovni, gastronomski i vinski, ekoturizam, edukacijski, tranzitni, kamping, nautički, ostali oblici prema rastućoj potražni na tržištu, Ružić, str. 22-32. 5
7. Značaj turističkog tržišta u razvitku seoskog turizma, tržište potražnje, Ružić, str. 41-43. 6
8. Značenje tržišta ponude za razvitak seoskog turizma, Ružić, str.44-94. 6
9. Marketing u seoskom turizmu, Ružić, str. 102-118. 6
10. Sinergijski učinci razvoja seoskog turizma na nacionalno gospodarstvo, Ružić, str. 100-101. 7
11. Prezentacije seminarskih radova  
12. Drugi parcijalni ispit 5-7

Ispitni rokovi

Ispit Vrijeme
20.09.2016. četvrtak 12.00 h
03.11.2016. četvrtak 12.00 h
12.01.2017. četvrtak 12.00 h
02.02.2017. četvrtak 12.00 h
16.02.2017. četvrtak 12.00 h
06.04.2017. četvrtak 12.00 h
04.05.2017. četvrtak 12.00 h
29.06.2017. četvrtak 12.00 h
13.07.2017. četvrtak 12.00 h
31.08.2017. četvrtak 12.00 h
14.09.2017. četvrtak 12.00 h
20.09.2017. četvrtak 12.00 h