Sredstva vanjsko - trgovinske zaštite

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Suradnici

David Kranjac , dipl.ing.
izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa glavnim sredstvima vanjskotrgovinske politike kojima se koriste nositelji agrarne politike kako bi zaštitili poljoprivredne proizvođače od vanjske konkurencije, kao i ekonomske učinke navedenih intervencija koristeći pokazatelje zaštite.

Ishodi učenja

 1. Identificirati i obrazložiti oblike nastupa na inozemnom tržištu i načela poslovnog ponašanja
 2. Opisati glavne događaje u povijesti hrvatske i europske agrarne politike
 3. Razlikovati i ocjeniti elementi kupoprodajnog ugovora
 4. Nabrojati i objasniti robne rizike i osiguranja od robnih rizika
 5. Identificirati ključne klasične poslove uvoza i izvoza robe

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Sredstva vanjskotrgovinske zaštite
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić
Šifra modula (nastavnički portal): 41336
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Izborni modul
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja - - -
Pohađanje vježbi 60 2,0 10
Pohađanje seminara 15 0,5 15
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 1 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Baban, Lj., Marijanović, G. (1996) :Međunarodna ekonomija, Ekonomski fakultet, Osijek (udžbenik)
 2. Šuman, Ž. (1999): Neki problemi globalne trgovine poljoprivrednim proizvodima na pragu 21.stoljeća, Sveučilište u Mostaru, Mostar (knjiga)
 3. Gittinger, P.J. (1982): Economic Analysis of Agricultural Projects. Second Edition,John Hopkins University Press, Baltimore and London (knjiga)
 4. Josling, T.E., Tangermann, S., Warley, T.K. (1996): Agriculture in the GATT, London (knjiga)
 5. Just, R., Hueth, D.L., Schmitz, A. (1982): Applied Welfare Economics and Public Policy, Pretence-Hall, New York (knjiga)

Izborna literatura

 1. de Janvry, A., Sadoulet, E. (1995): Quantitative Development Policy Analysis, The John Hopkins University Press, Baltimore and London (knjiga)
 2. Tsakok, I. (1990): Agriculltural Price Policy: a Practitioners Guide to Partial Equilibrium Analysis. Cornell University, New York (radovi)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Uloga i značaj vanjske trgovine i vanjskotrgovinskog poslovanja za gospodarstvo zemlje. Motivi i ciljevi nastupa na inozemnom tržištu. Nužnost trgovine s inozemstvom i rasta izvoza. Obrada tržišta i marketing koncepcija u poslovanju s inozemstvom. 1
2. Osnove deviznog sustava i deviznog poslovanja. Zaštitne mjere u odnosima s inozemstvom. Kreditni odnosi s inozemstvom. Devizni sustav i devizno poslovanje. Carinski sustav i carinski postupci. Carinska tarifa. Režimi uvoza i izvoza. Strana ulaganja i računovodstveno praćenje poslova uvoza/izvoza. Kreditni poslovi s inozemstvom. 1
3. Oblici nastupa na inozemnom tržištu. Neizravan i izravan nastup na inozemnom tržištu. Oblici uvoza i oblici izvoza. Specijalizirana tržišta i posebni oblici trgovanja u vanjskoj trgovini. Međunarodni sajmovi. Aukcije. Burze. Off-shore centri. Oblici prodaje roba i usluga u vanjskoj trgovini. 2
4. Običaji i načela poslovnog ponašanja u vanjskoj trgovini. Poslovna etika i moral. ''Incoterms'' termini i njihovo tumačenje. Dopuštena i nedopuštena konkurencija. Ostale međunarodne uzance, pravila i konvencije. Jedinstvena pravila za dokumentarne akreditive. Jedinstvena pravila za bankarske garancije. Carinska konvencija o međunarodnom prijevozu robe na osnovi karneta TIR. Međunarodne norme (standardi). 2,3
5. Posrednici u vanjskoj trgovini. Specijalizirana vanjskotrgovinska poduzeća. Komisionari. Inozemni zastupnici. Distributeri. Brokeri. Poduzeće i poduzetništvo u vanjskoj trgovini (osnivanje, registracija i poslovanje privatnog poduzeća u vanjskoj trgovini). Organizacija, prezentacija i priprema za operativno poslovanje društva. Kontrola uspješnosti poslovanja. Poslovanje u slobodnim zonama. 3
6. Potrebna znanja za poslovanje s inozemstvom. Poslovne informacije u vanjskoj trgovini. Informacije o bonitetu potencijalnog poslovnog partnera. Korištenje baza podataka u vanjskoj trgovini. Business intelligence. Poslovna kultura i poslovno komuniciranje u vanjskoj trgovini. 3
7. Elementi kupoprodajnog ugovora. Forme ugovaranja u vanjskotrgovinskoj praksi. Ugovaranje cijena u VT. Cijena kao element izvozničke ponude. Načini ugovaranja cijene. Popusti u cijeni. Zaštitne klauzule u vanjskotrgovinskim kupoprodajnim ugovorima. Valutne klauzula. Indeksna klauzula. Klauzula o primjeni klizne skale. 3
8. Pojam i vrste vanjskotrgovinskih kalkulacija. Kalkulacije pri izvozu robe. Pretkalkulacija izvoza robe. Primjer kalkulacije komisionog izvoznog posla u vanjskotrgovinskoj praksi. Kalkulacije pri uvozu robe. Pretkalkulacija uvoznog posla u svoje ime i svoj račun. 4
9. Vrijednosni papiri i dokumenti u vanjskoj trgovini. Robni dokumenti. Fakture i vrste faktura. Potvrde o robi. Dokumenti o osiguranju robe u vanjskoj trgovini. Ugovor o osiguranju. Polica osiguranja. Transportni dokumenti. Teretnica. Vrste teretnica. Tovarni list. Karnet TIR. Carinska dokumentacija. Bankovna dokumentacija. 4
10. Međunarodni dokumentarni akreditiv. Bankovna doznaka u platnom prometu s inozemstvom. Dokumentarna naplata- inkaso dokumenta. Trgovačko kreditno pismo. Čekovi. Mjenica u međunarodnim plaćanjima. 4
11. Robni rizici i osiguranja od robnih rizika. Rizik vrste, kvalitete i količine robe. Tržišni rizik nabave i prodaje. Rizik izvršenja kupoprodajnog ugovora. Transportni rizici. Financijski rizici i osiguranje. Rizik cijene, izvoznog kredita, konvertiranja, tečajni rizik, valutni rizik, politički rizik. Posebne vrste osiguranja od poslovnih rizika u vanjskoj trgovini. 4,5
12. Klasični poslovi uvoza i izvoza robe. Tehnika izvršenja izvoznog posla. Poslovi redovitog uvoza. Pojam i vrste uvoza. Tehnika izvršenja uvoznog posla. Kooperacijski poslovi s inozemstvom. Dugoročna proizvodna kooperacija s inozemstvom. Poslovno tehnička suradnja s inozemstvom. Zajednička ulaganja. Transfer tehnologije. 5
13. Prezentacije seminarskih radova 5

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
17.11. 2016. 10.00h
19.01. 2017. 10.00h
09.02. 2017. 10.00h
23.02. 2017. 10.00h
27.04. 2017. 10.00h
18.05. 2017. 10.00h
21.06. 2017. 10.00h
06.07. 2017. 10.00h
07.09. 2017. 10.00h
20.09.2017. 10.00h
28.09. 2017. 10.00h