Stočarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Dalida Galović

Suradnici

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s značajem stočarstva, biološkim i ekonomski najznačajnijim svojstvima domaćih životinja. Objasniti tehnološke procese proizvodnje u govedarstvu, svinjogojstvu, peradarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i značaj reprodukcije domaćih životinja.

Ishodi učenja

 1. Objasniti gospodarski značaj govedarstva, svinjogojstva, peradarstva, ovčarstva i kozarstva
 2. Razlikovati osnovene značajke probavnog sustava preživača i nepreživača
 3. Prepoznati najvažnije pasmine domaćih životinja
 4. Navesti sustave uzgoja goveda, svinja, peradi, ovaca i koza
 5. Objasniti tehnološke procese u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja
 6. Nabrojiti i definirati proizvodne pokazatelje u proizvodnji mesa, mlijeka i jaja
 7. Prepoznati znakove tjeranja i objasniti značaj reprodukcije domaćih životinja

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Stočarstvo
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Dalida Galović
Šifra modula (nastavnički portal): 161015
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 50 2 15
Pohađanje vježbi 25 1 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 3 0,96 40
Završni ispit Usmeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literatura

Obavezna literatura

 1. Kralik, G., Adamek, Z., Baban, M., Bogut, I., Ivanković, S., Katavić, I., Kralik, D., Margeta, V., Pavličević, J.: Zootehnika. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 2011.,
 2. Uremović, Z., Uremović, P., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z.: Stočarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (2002),
 3. Uremović, Z., Uremović, P., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2002): Stočarstvo. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. (udžbenik)

Izborna literatura

 1. Kralik, G. Kušec, G., Kralik, D., Margeta, V.: Svinjogojstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakulktet u Osijeku, Osijek, 2007
 2. Kralik, G., Has-Schon, E., Kralik, D., Šperanda, M.:Peradarstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakulktet u Osijeku, Osijek, 2008.
 3. Senčić, Đ.: Tehnologija peradarske proizvodnje, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprovredni Fakultet u Osijeku, Osijek, 2011.
 4. Mioč, B. (2002): Kozarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb
 5. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 6. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literature Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulo, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave Pasmine i pasminska svojstva domaćih životinja. Gospodarski značaj govedarstva, pasmine i tipovi goveda. Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 1,3
2. Hranidba goveda Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 2,3
3. Tehnologija proizvodnje mlijeka i mesa Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 5,6
4. Reprodukcija goveda, Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 7
5. Sustavi uzgoja i držanja u govedarstvu Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 4
6. Prvi parcijalni ispit 1-7
Gospodarski značaj svinjogojstva, pasmine svinja Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 1,3
7. Hranidba i tov svinja Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 2,3,5
8. Reprodukcija svinja, Načini držanja svinja Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 4,7
9. Drugi parcijalni ispit 1-7
Značaj peradarstva, podrijetlo i biološke osnove peradi, hranidba peradi. Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 1-3
10. Proizvodnja peradi Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 5,6
11. Smještaj peradi. Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 4
12. Gospodaraski značaj ovčarstva, tipovi i pasmine ovaca Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 1,3
13. Reprodukcija ovaca, proizvodnja mlijeka, mesa i vune Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 2-7
14. Značaj kozarstva, pasmine i tipovi koza, Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 1,3
15. Reprodukcija koza, proizvodnja mlijeka, mesa vlakana Kralik i sur., (2011): Zootehnika (udžbenik) 2-7
Treći parcijalni ispit 1-7

Ispitni rokovi

ZIMSKI ISPITNI ROK

25.01.2017. u 10,00 sati

22.02.2017. u 10,00 sati

 

LJETNI ISPITNI ROK

14.06.2017. u 10,00 sati

28.06.2017. u 10,00 sati

 

JESENSKI ISPITNI ROK

30.08.2017. u 10,00 sati

20.09.2017. u 10,00 sati

 

IZVANREDNI ROKOVI

15.03.2017. u 10,00 sati

12.04.2017. u 10,00 sati

10.05.2017. u 10,00 sati