Zadrugarstvo

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić

Suradnici

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajem zadrugarstva i drugim oblicima poslovnih povezivanja u nacionalnom i internacionalnom kontekstu.

Ishodi učenja

 1. Poznavati teorijski pristup zadrugarstva
 2. Objasniti etičke i socijalne komponente u zadrugarstvu
 3. Poznavati zakonsku regulativu prilikom zadružnog djelovanja
 4. Identificirati specifičnosti zadrugarstva
 5. Analizirati različite oblike zadružnog djelovanja
 6. Interpretirati i komparirati zadrugarstvo u nacionalnom i internacionalnom konteksktu

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Zadrugarstvo
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Tihana Sudarić
Šifra modula (nastavnički portal): 41334
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara 15 0,5 10
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Mataga, Ž. (2009): Etičke vrijednosti i gospodarski značaj zadrugarstva, Golden, Zagreb
 2. Mataga Ž. (1993): Poljoprivredno zadrugarstvo Hrvatske. povijest stanje i perspektive (1860-1990). Zadružni savez Hrvatske. Zagreb.
 3. Mataga Ž. (1995): Seljak i zadruga. Prosvjeta. Bjelovar. (udžbenik)
 4. Zakon o zadrugama, Narodne novine, NN 36/95, 67/01, 12/02, 34/11, Zagreb;www.nn.hr (e-book)

Izborna literatura

 1. Watkins, W.P.(1986): Cooperative principles. Holyooke books. Manthester. (knjiga) www.zadruge.hr

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Teorijsko poimanje zadružnog djelovanja. Zadružna načela. Mataga, Etičke vrijednosti i gospodarski značaj zadrugarstva, str. 15-40. 1
2. Etičke vrijednosti zadružnog djelovanja. Mataga, Etičke vrijednosti i gospodarski značaj zadrugarstva, str. 40-49. 2
3. Zakonska regulativa razvoja zadrugarstva. Zakon o zadrugama, NN 36/95, 67/01, 12/02, 34/11. 3
4. Povijesne perspektive razvoja zadrugarstva. Mataga, Etičke vrijednosti i gospodarski značaj zadrugarstva, str. 49-62. 1,2,3
5. Važnost potpornih institucija za razvoj zadrugarstva. http://www.zadruge.hr/ 3
6. Analiza ekonomskih indikatora u poslovanju zadruga http://www.zadruge.hr/ 4
7. Prvi parcijalni ispit 1,2,3
Poslovna povezivanja u ruralnom prostoru. Kriteriji i karakterisitke ruralnosti. http://www. zadruge.hr/ 5
8. Organizacijska struktura. http://www.zadruge.hr/ 3
9. Oblici, vrste i specifičnosti zadruga. http://www.zadruge.hr/ 4
10. Poljoprivreda i zadrugarstvo, Mataga, Etičke vrijednosti i gospodarski značaj zadrugarstva, str. 159-176. 4,5
11. Zadruge u internacionalnom kontekstu. http://www.zadruge.hr/ 6
12. Aktivnosti zadruga i zadružnih saveza http://www.zadruge.hr/ 6
13. Prezentacije seminarskih radova 1,2,3,4,5,6
Drugi parcijalni ispit 3,4,5,6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme
16.11. 2016. 11.00
18.01. 2017. 11.00
08.02. 2017. 11.00
22.02. 2017. 11.00
26.04. 2017. 11.00
17.05. 2017. 11.00
21.06. 2017. 11.00
05.07. 2017. 11.00
06.09. 2017. 11.00
20.09.2017. 11.00
27.09. 2017. 11.00