Bilinogojstvo

Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivreda (smjerovi Agroekonomika, Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija, Zootehnika) izvodi se u Osijeku, sjedištu Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek.

Opći cilj preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo je studentima pružiti obrazovanje visokog akademskog standarda utemeljeno na suvremenim znanstvenim spoznajama kako bi stekli suvremena znanja iz područja poljoprivrede i vještine potrebne za znanstveno utemeljeno rješavanje problema i razvoj tehnologija u području biljne proizvodnje. Preddiplomski sveučilišni studij osposobit će polaznika za proizvodne, tehnološke, organizacijske ili rukovodeće poslove u gospodarstvu, javnom sektoru i društvu općenito, ali i za nastavak studiranja na diplomskom studiju. Cilj je studentu osigurati dovoljno široku bazu znanja iz područja temeljnih prirodnih, tehničkih, društvenih i biotehničkih znanosti da bi mogli usvojiti planirane ishode učenja iz primijenjenog biotehničkog područja i kompetencije potrebne za ugradnju stečenog znanja u razvoj i primjenu tehnologija u biljnoj proizvodnji, očuvanju okoliša i izgradnji poljoprivrednog gospodarstva. Nakon završenog studija, prvostupnici će biti sposobni za planiranje i organizaciju radnih procesa u bilinogojstvu, za pripremu radnih mjesta za optimalnu provedbu tehnoloških procesa, za proizvodnju ratarskih proizvoda uz optimalan izbor gnojidbe, zaštite i njege usjeva, te za pripremu proizvoda za prodaju i distribuciju na tržištu.

Studij traje tri godine, a završetkom studija stječe se 180 ECTS bodova.

Akademski naziv: sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka agronomije

Kratica akademskog naziva: univ. bacc. ing. agr.

Skupovi ishoda učenja preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivreda, smjer Bilinogojstvo:

  1. Analizirati, izabrati i organizirati procese ratarske proizvodnje u bilinogojstvu
  2. Pripremiti radno mjesto u svrhu  optimalnih uvjeta provedbe određenih tehnoloških procesa i/ili metoda u bilinogojstvu
  3. Analizirati uzorke biljnog materijala i medija rasta prema standardnim metodama i objasniti rezultate laboratorijskih analiza te izabrati proces proizvodnje sukladno rezultatima analize
  4. Proizvesti ratarski proizvod te primijeniti i izabrati mjere njege, zaštite i gnojidbe
  5. Primijeniti pravilne postupke dorade  i uskladištenja plodova/proizvoda podrijetlom od ratarskih kultura te izabrati i primijeniti mjere zaštite okoliša
  6. Prepoznati značajke proizvoda i usluga u biljnoj proizvodnji te pripremiti proizvod za prodaju i distribuciju na tržištu

 

Pristup daljnjim razinama studija: Kvalifikacija je završna i nudi nastavak studija na diplomskim studijima matičnog i srodnih fakulteta
Profesionalni status: Pored stečenih općih znanja iz temeljnih biotehničkih znanosti završetkom preddiplomskog studija prvostupnici će raspolagati znanjem iz bilinogojstva, te će biti osposobljeni za stručni rad u istom
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:  Sveučilišni prvostupnik poljoprivrede (baccalaureus, baccalaurea) inženjer agronomije

Godine studija