Njemački jezik I

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Tihomir Živić , izv.prof.dr.sc

Suradnici

Ciljevi predmeta

Nakon provedenog inicijalnog testa jezične kompetencije, studenti se dijele u skupine prema stupnjevima ZEROJ-a (Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike), u kojima se sukladno njihovom predznanju razvijaju sposobnosti slušanja, govora, čitanja i pisanja te jezične strukture (gramatika i vokabular). Obogaćivanje vokabulara stručnim riječima i frazama radom na tekstovima (didaktizirana ili izvorna stručnom literaturom iz različitih izvora) ili pomoću video/audio materijala. Uz teme, koje se obrađuju na studiju na Poljoprivrednom fakultetu, obrađuju se i aktualne relevantne teme s područja poljoprivrede. Čitanje s razumijevanjem, razgovor i rasprava nakon pročitanog teksta, usvajanje novih leksičkih jedinica. Rješavanje gramatičkih zadataka, primjena usvojenih gramatičkih principa u usmenom i pismenom izražavanju putem razgovora o zadanoj temi ili pisanja kraćih sastavaka. Čitanje zadanih tekstova te njihova analiza uz poznavanje leksika, razumijevanje teksta i upotrebu gramatičkih kategorija, koje se pojavljuju u tekstu. Sudjelovanje u raspravama na zadanu temu i iznošenje vlastitih stavova na njemačkom jeziku.

Ishodi učenja

Nakon uspješno završenog modula student će moći:

 1. usmena rasprava bazirana na pročitanom tekstu ili slušanom razgovoru na stranom jeziku, izrada pismenog sažetka s točno određenim brojem riječi
 2. interpretacija teksta,
 3. primjena usvojenih riječi i konstrukcija u novom kontekstu,
 4. primjena informatičkih znanja u prikupljanju informacija na stranom jeziku u vezi određene teme
 5. analiza grafičkih podataka (tablica, grafova, karata i sl.),
 6. pisanje eseja ili izrada prezentacije o srodnoj temi.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Elementi praćenja i provjeravanja opterećenje u ECTS udio (%) u ocjeni
Pohađanje predavanja 1,2 -
Kontinuirano praćenje nastave (aktivnost na nastavi, priprema za nastavni sat, refleksivni osvrt na nastavne sadržaje) 0,4 20%
Prvi parcijalni ispit 0,4 - 20% -
Drugi parcijalni ispit 0,4 - 20% -
Završni ispit -   - 40%
Usmeni ispit 0,8 40%
Ukupno 2 100%

Literature

Obavezna literatura

 1. Izbor aktualnih didaktiziranih i izvornih stručnih tekstova na njemačkom jeziku
 2. Ertl, J., Birnbeck S.: 1000 Fragen für den jungen Landwirt, VerlagsUnion Agrar (2002)
 3. Matas, Đ.: Četverojezične rječnik iz poljoprivrede, šumarstva, veterine I primijenjene biologije, Profil internacional, (1999)

Izborna literatura

 1. Haensch/Haberkamp: Wörterbuch der Landwirtschaft, VerlagsUnion Agrar (1996)
 2. Olaszy K., Loós M.: Tagespensum Deutsch, Herbst/Winter, Holnap Kiadó (2002)

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1 Upoznavanje studenata sa sadržajem modula, načinima rada, pravima i obvezama studenata u (izvan)nastavnim aktivnostima, literaturom. Wie gebraucht man ein Wörterbuch? Verschiedene Arten der Wörterbücher. 4
2 Initialprüfung Die Wertigkeit der Elemente. (Handouts) Die Internationalismen auf der Ebene der Wissenschaft. Chemische Elemente. Die Wortarten im Überblick. (http://www. deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GGr0DieWortartenUebers.pdf) 1-3
3 Der Bau der Zelle. (Handouts) Mikroskop und Mikroskopieren. (http://www.digitalefolien.de/ biologie/didaktik/mik.html) (Un)trennbare Verben. (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=30); (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=2) 1-3
4 Wärme und Kälte. (Handouts) Die abiotischen Faktoren in der Ökologie. (http://www. digitalefolien.de/biologie/umwelt/einf.html) Das Klima und die Klimatologie. Die Landeskunde. 1-3,5
5 Die grüne Fabrik. (Handouts) Der Boden wird knapp. (http://www.ima-agrar.de/fileadmin/ redaktion/lehrermagazin/lmp_2013_2/ima_lmp_2013-02_UB_Flaechenutzung.pdf) Die Wortstellung im einfachen Satz. Das Präsens. (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=106) 1-3, 5
6 Flächenverbrauch in der Presse. (http://www.ima-agrar.de/fileadmin/redaktion/lehrermagazin/ lmp_2013_2/index.html) Steigerung der Adjektive.(http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=68) Zahlwörter. (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=70) 1-3
6 Prva parcijalana provjera znanja  
7 "Der schönste Beruf von allen" Landwirt/in (http://www.ima-agrar.de/fileadmin/redaktion/ lehrermagazin/lmp_2013_2/index.html) Die Wortstellung im einfachen Satz. Ergänzungs-/ Entscheidungsfragen. 1-6
8 Ein Kindheitserlebnis mit den Tieren. (Handouts) Das Präteritum (http://www.mein- deutschbuch.de/lernen.php?menu_id=108) 1-3
9 Bauern- früher und heute. (Handouts) Das Perfekt (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=107) 1-3
10 Wie wird die Blume: Der Spross einer Blütenpflanze (http://www.digitalefolien.de/biologie/ pflanzen/aufbau/spross.html) Das Futur (http://www.mein-deutschbuch.de/lernen. php?menu_id=110) 1-3, 5
11 Soziale Netzwerke und die Landwirtschaft. 1-3
12 Als Landwirt im sozialen Netzwerk: Online-Austausch und Gemeinsame Ziele (http://www.vdl. de/VDL_Journal_online/schwerpunkte/2012/01/Online_Austausch.php) Die Satzreihe: Die Satzverbindung und das Satzgefüge. 1-4
13 Der Wehnachsstern. (Handouts) 1-3
14 Druga parcijalna provjera znanja  

Ispitni rokovi

srijeda, 30. siječnja 2019., 11:00 h, k. 220 srijeda, 6. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 
 
srijeda, 13. veljače 2019., 11:00 h, k. 220 srijeda, 20. veljače 2019., 11:00 h, k. 220