Principi uzgoja životinja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Vesna Gantner

Suradnici

Mirna Gavran , mag.ing.agr.

Ciljevi predmeta

Polaznike preddiplomskoga studija upoznati s osnovama uzgoja domaćih životinja, a koje uključuju postanak domaćih životinja i pasmina, uzroke i važnost nasljedne i nenasljedne varijabilnosti općih i proizvodnih svojstava u svrhu razumijevanja metoda uzgoja i selekcije.

Ishodi učenja

 1. Objasniti važnost i ulogu stočarstva kao poljoprivredne i znanstvene grane
 2. Opisati proces domestikacije i pojam domaće životinje
 3. Prepoznati pojam pasmine, svojstva, fenotipa i genotipa
 4. Razlikovati uzroke nasljedne i nenasljedne varijabilnosti svojstava domaćih životinja
 5. Objasniti značaj plodnosti te sposobnosti rasta i razvoja s biološkog i gospodarskog aspekta
 6. Primijeniti osnovne statističke metode u opisu varijabilnosti i povezanosti kvantitativnih svojstva
 7. Razlikovati opća i proizvodna svojstva domaćih životinja
 8. Opisati metode uzgoja domaćih životinja
 9. Razlikovati opće postavke uzgojnih programa

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Principi uzgoja životinja
Koordinator modula: Izv. prof. dr. sc. Vesna Gantner
Šifra modula (nastavnički portal): 41286
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Agroekonomika Bilinogojstvo Mehanizacija Zootehnika
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,5 15
Pohađanje vježbi 30 1,0 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 2 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jovanovac, S.(2013): Principi uzgoja životinja. Sveučilišni udžbenik, Osijek, 2013.
 2. Jovanovac, S. (1997): Opće stočarstvo. Interna skripta. Poljoprivredni fakultet u Osijeku
 3. Nastavni materijal

Izborna literatura

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provedbe nastave, obavezama studenata tijekom nastave, datumi i vrijeme parcijalnih provjera i završnih ispitnih rokova  
2. Pojam i podrijetlo domaćih životinja te značaj procesa domestikacije 2
3. Pasmine domaćih životinja. Opća i specijalna pasminska svojstva. Podjela pasmina prema postanki i prema podrijetlu 3
4. Osnove nasljeđivanja. Mitoza i mejoza; kromosomi i geni; prijenos genetske informacije; uzroci nasljedne variabilnosti; 4
5. Uzroci nenasljedne variabilnosti; akomodacije i impresije 4
6. Značaj plodnosti u uzgoju i iskorištavanju proizvodnog potencijala domaćih životinja; čimbenici koji utječu na plodnost; utvrđivanje plodnosti pomoću mjerljivih pokazatelja plodnosti u mužjaka i ženki 5
7. Značaj sposobnosti rasta i razvoja s gospodarskoga gledišta; Razlike između kapaciteta i intenziteta rasta; osnovni elementi za izračun apsolutnog i relativnog prirasta 4
8. Provjera znanja iz prvih sedam tema putem pismenog testa 2,3,4,5
9. Opis i karakteristike kvantitativnih i kvalitativnih svojstava; Uzroci varijabilnosti kvantitativnih svojstava; upoznavanje s osnovnim statističkim metodama u opisu varijabilnosti i povezanosti kvantitativnih svojstava 6
10. Uvod u selekciju domaćih životinja; opis i ocjena općih svojstava za selekciju (eksterijer, dozrelost, konstitucija, sposobnost iskorištavanja hrane, temperament, kondicija, dugovječnost te ponavljanje znanja o plodnosti i sposobnosti rasta i razvoja 4,5,7
11. Proizvodna i specijalna svojstva za selekciju; sposobnost za proizvodnju mlijeka, mesa, jaja i vune te radna sposobnost 7
12. Opis pojma uzgoja domaćih životinja; podjela uzgojnih metoda 8
13. Ponovljena provjera iz prvog dijela gradiva 2,3,4,5
14. Opis općih postavki uzgojnih programa; informacije o životinjai (označavanje, rodovnica, rodoslovlje, matično knjigovodstvo); putevi genetskog unapređenja pasmine (populacije); primjeri uzgojnih programa za pjedine vrste, pasmine i smjerove proizvodnje 9
15. Pismeni ispit iz drugog dijela gradiva 6,7,8,9

Ispitni rokovi