Fertilizacija u bilinogojstvu

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Zdenko Lončarić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Brigita Popović

Ciljevi predmeta

Polaznike studija upoznati s razlozima, ciljevima i principima fertilizacije u bilinogojstvu, s osnovama proizvodnje, vrstama, kvalitetom i svojstvima mineralnih i organskih gnojiva i kondicionera. Svladavanjem predviđenog programa studenti će razumjeti potrebu gnojidbe i izbor optimalnih gnojiva, ekološki i ekonomski značaj gnojidbe, razumjet će princip izračuna potrebne gnojidbe i kondicioniranja tala u bilinogojstvu, te upoznati osnovne kompjutorske programe koji su u uporabi u RH za gnojidbu ratarskih usjeva.

Ishodi učenja

 1. Objasniti razloge, zadatke, principe i sustave gnojidbe s povijesnog, ekološkog, tehnološkog i ekonomskog aspekta.
 2. Razlikovati vrste gnojiva i kondicionera po svim kriterijima podjele.
 3. Opisati kemijska svojstva, oblike hraniva, proizvodna i tehnološka svojstva najznačajnijih mineralnih gnojiva.
 4. Opisati fizikalna, kemijska i biološka svojstva organskih gnojiva.
 5. Koristiti principe izračuna optimalne količine i dinamike potrebe hraniva ratarskih biljnih vrsta i kondicioniranja tla.
 6. Objasniti rezultate osnovnih analiza tla potrebne za izračun gnojidbe

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Fertilizacija u bilinogojstvu
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Zdenko Lončarić
Šifra modula (nastavnički portal): 147268
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 40 1,6 25
Pohađanje vježbi - - -
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 5 0,2 5
Parcijalni ispit 2 0,72 40
Završni ispit Usmeni 14,3 0,57 30
Ukupno ECTS 3 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. (rukopis na lekturi)
 2. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. (rukopis na lekturi)
 3. Vukadinović V, Bertić B (2013): Filozofija gnojidbe. Sve što treba znati o gnojidbi. Autorska naklada. Osijek.
 4. Vukadinović V. i Lončarić Z. (1997.): Ishrana bilja, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izborna literatura

 1. Fink, A. (1982.): Fertilizers and fertilization. Introduction and Practical Guide to Crop Fertilization. Verlag Chemie. Weinheim, Florida, Basel.
 2. Adams, F. (1984.): Soil acidity and liming. Number 12 in the series Agronomy. ASA, CSSA, SSSA. Madison, Wisconsin, USA.
 3. Epstein, E. (1997.): The Science of Composting. Technomic, Basel.

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s modulom, literaturom, načinima provođenja nastave, obavezama studenata tijekom nastave  
Povijest fertilizacije i kemizacije poljoprivrede. Osnovni razlozi, ciljevi i principi gnojidbe. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 1-10. 1
2. Zakonska legislativa gnojidbe. Podjela mineralnih gnojiva i kondicionera. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 11-20. 1,2
3. Kvaliteta gnojiva. Sirovine i proizvodnja mineralnih gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 21-35. 2, 3
4. Dušična gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 36-44. 2, 3
5. Fosforna gnojiva. Kalijska gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 45-55. 2, 3
6. Složena mineralna gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 56-70. 2, 3
7. Mikrognojiva. Kondicioneri. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 71-85. 2, 3
8. Prvi parcijalni ispit 1, 2, 3
  Osnovna svojstva i značaj organskih gnojiva. Stajska gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 1-20 4
9. Kompostiranje i komposti. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 21-30 4
10. Ostala organska gnojiva. Kvaliteta organskih gnojiva. Lončarić Z. (urednik) (2014): Gnojidba povrća, organska gnojiva i kompostiranje. str 31-40 4
11. Principi izračuna optimalne količine i dinamike potrebe hraniva za ratarske usjeve. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 86-90. 5, 6
12 Principi izbora mineralnih i organskih gnojiva za optimalnu gnojidbu s tehnološkog, ekološkog i ekonomskog aspekta. Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 91-95. 5, 6
13 Principi bilanciranja hraniva. Principi izračuna optimalne količine i vrste sredstava za popravljanje tala (kalcizacija, humizacija). Lončarić Z. (urednik) (2014): Mineralna gnojiva i gnojidba ratarskih usjeva., str. 96-105. 5, 6
14 Primjeri kompjutorskih programa za izračun gnojidbe i kondicioniranja tala. www.agroekologija. eu 5, 6
15. Primjeri kompjutorskih programi za izračun gnojidbe i kondicioniranja tala. www.agroekologija. eu 5, 6
Drugi parcijalni ispit 4, 5, 6

Ispitni rokovi

Datum Vrijeme Usmeni Pismeni
09.11.2016. 9:00 11:00 9:00
18.01.2017. 9:00 11:00 9:00
08.02.2017. 9:00 11:00 9:00
22.02.2017. 9:00 11:00 9:00
12.04.2017. 9:00 11:00 9:00
10.05.2017. 9:00 11:00 9:00
14.06.2017. 9:00 11:00 9:00
05.07.2017.. 9:00 11:00 9:00
04.09.2017. 9:00 11:00 9:00
18.09.2017. 9:00 11:00 9:00
20.09.2017. 9:00 11:00 9:00