Fiziologija bilja

Nastavnici na predmetu

Nositelj

Prof.dr.sc. Tihana Teklić

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Miroslav Lisjak
doc.dr.sc. Dejan Agić

Ciljevi predmeta

Upoznati studente sa značajem organskih i anorganskih spojeva u biljnom metabolizmu, pretvorbom tvari i energije u biljkama i utjecajem činitelja okoline na rast i razvoj biljaka, od stanične razine do razine biosustava.

Ishodi učenja

 1. Opisati i objasniti ulogu najznačajnijih fiziološki aktivnih komponenata u metabolizmu biljaka.
 2. Povezati procese sinteze i razgradnje organske tvari u biljkama, uvažavajući specifičnost biljne vrste, faze razvoja i uzgojne uvjete.
 3. Vrednovati dinamiku porasta biljke mjerenjem specifičnih pokazatelja, pratiti tvorbu prinosa te objasniti utjecaj okolišnih činitelja na produktivnost biljke
 4. Prepoznati pojavu abiotskog stresa i procjeniti reakciju biljke na stres te odabrati mjere za sprječavanje odnosno smanjenje posljedica stresnih uzgojnih uvjeta

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: FIZIOLOGIJA BILJA
Koordinator modula: Prof. dr. sc. Tihana Teklić
Šifra modula (nastavnički portal): 41293
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 60 2,0 15
Pohađanje vježbi 15 0,5 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 14,7 0,49 5
Parcijalni ispit 3 1,68 40
Završni ispit Usmeni i pismeni 40 1,33 30
Ukupno ECTS 6 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., Stryer, L. (2013): Biokemija. 6. englesko izdanje i 1. hrvatsko izdanje. Školska knjiga, Zagreb
 2. Bešlo, D. (2014): Praktikum iz biokemije, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (skripta za vježbe)
 3. Teklić, T. (2012): Fiziologija bilja. (skripta s predavanjima)
 4. Pevalek-Kozlina, B. (2003): Fiziologija bilja. Profil International. Zagreb.
 5. Lisjak, M., Špoljarević, M., Agić, D., Andrić, L. (2009): Praktikum iz fiziologije bilja. Poljoprivredni fakultet Osijek (skripta za vježbe)

Izborna literatura

 1. Elliott, H. W. (2004): Biochemistry and molecular biology. Oxford University Press.
 2. Taiz, L. and Zeiger, E. (2006): Plant Physiology. 4th Edition. Sinauer Associates, Inc.
 3. Reiss, C. (1994): Experiments in plant physiology. Prentice Hall.
 4. Roger, M.J.R.(ed.) (2001): Handbook of plant ecophysiology techniques. Kluwer Academic Publishers.

Plan nastave

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Biokemija-znanost koja se razvija. Kemijska građa i struktura proteina. Berg i sur.(2013) str 1-64; Bešlo, 23-48 str. Enzmi- osnove zamisli i kinetika. Regulacijska strategija, Berg i sur.(2013) str 205-236, 275-298; Bešlo (2014) str 101-141 1,2
2. Lipidi i stanične membrane, Berg i sur.(2013) str 325-345. Membranski kanali i pumpe, Berg i sur.(2013) str 351-372. Ugljikohidrati, Glikoliza i glukoneogeneza, Berg i sur.(2013) str 433-469. Cikus limunske kiseline, Berg i sur.(2013) str 475-495. 1,2
3. Oksidacijska fosforilacija, Berg i sur.(2013) str 502-535. Put pentoza fosfata, Berg i sur.(2013) str 566-583. Metabolizam škroba, Berg i sur.(2013) str 617-643. Razgradnja proteina i katabolizam aminokiselina, Berg i sur.(2013) str 649-672. 1,2
4. Struktura DNA, replikacija, popravak i rekobinacija DNA, Berg i sur.(2013) str 783-814. Biosinteza proteina, Berg i sur.(2013) str 857-885. Ekspresija gena i kontrola ekspresije gena, Berg i sur.(2013) str 892-914. 1,2
5. Vježbe- 1. tematska cjelina. Bešlo (2014) Praktikum iz biokemije. 1,2
6. Prvi parcijalni ispit 1,2
Voda u fiziologiji bilja – svojstva, značaj, potrebe biljaka, usvajanje i gubljenje vode, sadržaj u biljkama. Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta), str 2-12. 1,3,4
7. Fiziologija rasta i razvoja biljaka, fiziološki aktivne tvari. Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta), str 13-33. 1,2,3
8. Poveznice i pokazatelji sinteze i razgradnje tvari u biljkama, tvorba prinosa. Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta), str 34-38. 2,3
9. Fiziologija sjemena i plodova. Teklić (2012) Fiziologija bilja (skripta), str 35-43 1,2,3,4
10. Vježbe- 2. tematska cjelina. Lisjak i sur. (2009) Praktikum iz fiziologije bilja. 1,2,3
11. Drugi parcijalni ispit 1,2,3
Ekofiziologija (povijest, područje, zadaci i pravci razvoja). Ekologija, ekosustavi i distribucija organizama. Svjetlost. Utjecaj biotskih i abitoskih činitelja na osnovne fiziološke procese, na rast i razvoj. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 1-20; Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 1-11 2,3,4
12. Utjecaj biotskih činitelja na fotosintezu i disanje. Utjecaj svjetlosti na fotosintezu. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 21-40; Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 13-20 2,3,4
13. Utjecaj ostalih činitelja na fotosintezu. Utjecaj abiotskih činitelja na disanje. Fiziologija otpornosti na stres. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 41-54; Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 21-26 2,3,4
14. Fiziologija otpornosti na stres izazvan niskim i visokim temperaturama, sušom, visokim koncentracijama soli, ekstremnim pH vrijednostima, anaerobiozom, napadom patogenih oragnizama i štetočina. Lončarić (2012) Ekofiziologija (interna skripta), str 55-67; Vukadinović (1997) Ekofiziologija (skripta), str 66-73 2,3,4
15. Vježbe- 3. tematska cjelina. Lisjak i sur. (2009) Praktikum iz fiziologije bilja. 2,3,4
Treći parcijalni ispit 1,2,3,4

Ispitni rokovi