Genetika

Nastavnici na predmetu

Nositelj

izv.prof.dr.sc. Sonja Petrović

Suradnici

izv.prof.dr.sc. Drago Bešlo

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s osnovnim mehanizmima nasljeđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava kod biljka i životinja.

Ishodi učenja

 1. Opisati i prepoznati prokariotske i eukariotske dijelove stanice i njihovu ulogu u staničnom ciklusu te tijekom reporodukcije (prepoznati i usporediti razlike između mitoze i mejoze, prepoznati i usporediti reporodukcijske cikluse i izmjene generacija).
 2. Opisati i objasniti strukturu DNA, RNA te njihove razlike, razumjeti genetički kod i princip sinteze bjelančevina.
 3. Objasniti mendelovske principe nasljeđivanja, interakcije nealelnih gena te utjecaj spola na ekspresiju gena.
 4. Objasniti i prepoznati vezanost gena na kromosomima kroz izračunavanje i konstruiranje kromosomske mape.
 5. Opisati i prepoznati različite promjene u broju i strukturi kromosoma te objasniti kako one nastaju.
 6. Usporediti djelovanje jednoga ili više gena s gledišta populacije te izračunati promjene u frekvenciji gena i genotipova i opisati nastanak species i genus hibrida
 7. Primjeniti stečeno znanje o složenim mehanizmima nasljeđivanja, prepoznati te predvidjeti različite tipove nasljeđivanja pri rješavanju problemskih zadataka.
 8. Objasniti, prepoznati i primijeniti osnovne parametre osnova kvantitativne genetike na primjerima.

Ocjenjivanje i vrednovanje

Naziv modula: Genetika
Koordinator modula: Doc. dr. sc. Sonja Petrović
Šifra modula (nastavnički portal): 41291
Preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede: smjer Bilinogojstvo
Elementi praćenja i provjera Angažman studenata Opterećenje u ECTS % ocjenskih bodova
Pohađanje predavanja 45 1,8 15
Pohađanje vježbi 30 1,2 10
Pohađanje seminara - - -
Aktivnost na nastavi (domaća zadaća, esej, refleksni osvrt na nastavni sadržaj) 7 0,28 5
Parcijalni ispit 3 0,96 40
Završni ispit Usmeni 19 0,76 30
Ukupno ECTS 5 100

Literature

Obavezna literatura

 1. Jovanovac, S. (2012): Principi uzgoja životinja. Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku. (udžbenik)
 2. Borojević, S., Borojević, K. (1976): Genetika, Novi Sad. (udžbenik)
 3. Kraljević-Balalić, M.; Petrović, S.; Vapa, Lj. (1991): Genetika, teorijske osnove sa zadacima, Novi Sad. (udžbenik)
 4. Pavlica M., Mrežni udžbenik iz Genetike, http://www.genetika.biol.pmf.unizg.hr/

Izborna literatura

 1. 1. Tamarin R. H. (1999) Principles of Genetics (sixth edition). WCB McGraw-Hill.
 2. 2. Klug W. S., Cummings M. R., Spencer C. A., Palladino M. A. (2011): Concepts Of Genetics (10th edition), Pearson

Nastavne cjeline

Nastavne cjeline Teme i literatura Ishodi učenja
1. Uvodno upoznavanje s predmetom, literaturom, načinima provođenja nastave i pismenih provjera i obavezama studenata tijekom nastave  
Uvod u genetiku. Povijesni razvoj, podjela i značaj genetike (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi) 1
2. Citološka osnova nasljeđivanja (mitoza i mejoza), životni ciklusi u biljaka i životinja. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.44-50) 1,2
3. Kemijska osnova nasljeđivanja (građa kromosoma, kemijski sastav DNA, RNA i sinteza bjelančevina). (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi¸ Jovanovac; Principi uzgoja životinja, str.50-52) 1,2
4. Nasljeđivanje svojstava po Mendelu I (nezavisno razdvajanje gena). (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.53-57) 1,3
5. Nasljeđivanje svojstava po Mendelu II (odstupanja od mendelovih pravila-interalelne interakcije i multipli aleli). (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.57-59; 61-65) 1,3,7
6. 1. parcijalna provjera znanja 1,2,3,7
Determinacija spola i spolno vezana svojstva. ((Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.60) 1,3,7
7. Kromosomske mutacije (promjene u broju i strukturi kromosoma), (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; ovanovac, Principi uzgoja životinja, str.65-72) 5
8. Mutacije gena i reparacija DNA. Izvannukearno nasljeđivanje. ((Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.65-72) 1,2,5
Rekombinantna DNA tehnologija. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi 2
9. Vezani geni i crossing-over. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi 1,4
10. 2. parcijalna provjera znanja 3,4,5,7
Osnove populacijske genetike. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.174-192) 6
11. Testiranje Hardy-Weinberg-ovog zakona ravnoteže. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.174-182) 3,6,7
12. Inbreeding i heterozis. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.183-192) 6,7
13. Species i genus hibridi. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi 6,7
14. Osnove kvantitativne genetike i heritabilitet. (Power Point prezentacije i bilješke s predavanja i vježbi; Jovanovac, Principi uzgoja životinja, str.194-212) 7,8
15. 3. parcijalna provjera znanja 6,7,8

Ispitni rokovi

Datum Sat
11. studeni 2016. 9.00
19. siječnja 2017.
9. veljače 2017.
23. veljače 2017.
13. travnja 2017.
18. svibnja 2017.
15. lipnja 2017.
6. srpnja 2017.
5. rujna 2017.
26. rujna 2017.

Dodatni rok: dekanski rok 20.9.2017. u 9.00